Jernbanesikkerhetsdirektivet: endringsbestemmelser i forbindelse med togtunnelen under Den engelske kanal

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om endring av direktiv (EU) 2016/798 med hensyn til anvendelsen av reglene om jernbanesikkerhet og -interoperabilitet i forbindelse med den faste forbindelsen under Den engelske kanal

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2016/798, as regards the application of railway safety and interoperability rules within the Channel Fixed Link

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 10.9.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.9.2020)

Sammendrag av innhold
Forslaget foreskriver hvordan EU og Storbritannia skal regulere effektiv og sikker drift ved den faste forbindelsen under den engelske kanal etter Brexit. Direktiv (EU) 2016/798 åpner foreløpig ikke for muligheten for at et organ som er betrodd av en medlemsstat og et tredjeland kan anses som en nasjonal sikkerhetsmyndighet. Forslaget endrer derfor definisjonen av en nasjonal sikkerhetsmyndighet, slik at den inkluderer et organ som er betrodd av en medlemsstat og et tredjeland, i henhold til en internasjonal avtale inngått eller godkjent av EU.

Ettersom forslaget beskriver forholdet mellom EU og Storbritannia etter Brexit, anses den ikke som EØS-relevant.

Vurdering
Forslaget vurderes ikke som relevant for Norge.

Status
Rettsakten er oversendt Rådet/Europaparlamentet til behandling, og er enda ikke vedtatt i EU.

Forslaget er til vurdering i Spesialutvalget for transport.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet