Jernbanesikkerhetsdirektivet: endring av anvendelsesdatoer og visse overgangsordninger i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/777 av 12. juni 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2018/763 med hensyn til med hensyn til anvendelsesdatoene og visse overgangsordninger som følge av forlengelse av gjennomføringsfristen for europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/798

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/777 of 12 June 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2018/763 as regards the dates of application and certain transitional provisions following the extension of the transposition deadline of Directive (EU) 2016/798 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.6.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk sk utgave)

(1) Direktiv (EU) 2016/798 blev ændret ved direktiv (EU) 2020/700 for at give medlemsstaterne mulighed for at forlænge fristen for at sætte de nationale love og administrative bestemmelser i kraft, der er nødvendige for at efterkomme bestemmelserne i artikel 33, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/798.

(2) Vurderingen af ansøgninger om et sikkerhedscertifikat i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF, hvor sikkerhedscertifikatet skulle udstedes inden den 16. juni 2020, kan blive forsinket på grund af covid-19-udbruddet. I de medlemsstater, der har underrettet Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (»agenturet«) og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/798, og hvor direktiv (EU) 2016/798 skal anvendes fra den 16. juni 2020, bør den nationale sikkerhedsmyndighed på ansøgerens anmodning derfor fortsætte vurderingen efter denne dato. Den nationale sikkerhedsmyndighed bør afslutte denne vurdering og udstede sikkerhedscertifikatet inden den 30. oktober 2020.

(3) For så vidt angår de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/798, bør anvendelsen af visse bestemmelser i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/763 udsættes og anvendes fra den 31. oktober 2020. Overgangsbestemmelserne i gennemførelsesforordning (EU) 2018/763 bør også tilpasses.

(4) Ansøgere kan have udarbejdet ansøgninger i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2018/763 med henblik på den nuværende ansøgningsfrist. Ansøgninger, der er udarbejdet i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2018/763, bør indeholde al den dokumentation, der er nødvendig for sikkerhedscertificering af jernbanevirksomheder i overensstemmelse med direktiv 2004/49/EF eller direktiv (EU) 2016/798. Ansøgerne bør derfor kunne indgive ansøgninger, der indeholder dokumentation i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/763, til de nationale sikkerhedsmyndigheder i de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/798. De nationale sikkerhedsmyndigheder bør acceptere disse ansøgninger uden at kræve en revideret ansøgning.

(5) Gennemførelsesforordning (EU) 2018/763 bør derfor ændres.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 28, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/798.

(7) For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør forordningen træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.06.2020
Anvendelsesdato i EU
16.06.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet