Jernbanesikkerhetsdirektivet 2008 (endringer)

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/110/EF av 16. desember 2008 som endrer direktiv 2004/49/EF om sikkerhet på fellesskapets jernbaner (jernbanesikkerhetsdirektivet)

Directive 2008/110/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 amending Directive 2004/49/EC on safety on the Community’s railways (Railway Safety Directive)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.6.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.4.2011)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2008/110/EF av 16. desember 2008 som endrer direktiv 2004/49/EF om sikkerhet på Fellesskapets jernbanenett (jernbanesikkerhetsdirektivet), ble publisert i Official Journal 23. desember 2009. Direktivet er hjemlet i Romatraktaten, artikkel 71 (1).

Hovedinnholdet i endringsdirektivet går ut på at det i jernbanesikkerhetsdirektivet er innført en ny artikkel, artikkel 16 A, som inneholder bestemmelser om at det før kjøretøy tas i bruk eller benyttes på fellesskapets jernbanenett skal være utpekt en enhet (jernbaneforetak, infrastrukturforvalter eller innehaver) med ansvar for vedlikehold. Denne enheten skal registreres i det nasjonale kjøretøyregisteret. Når det gjelder godsvogner er det krav om at enheter som er ansvarlig for vedlikeholdet enten skal være sertifisert eller godkjent av nasjonal sikkerhetsmyndighet (i Norge Statens jernbanetilsyn). EU er i ferd med å vedta en forordning som etablerer kriterier for sertifisering av vedlikeholdsverksteder for godsvogner. Et slikt sertifikat skal gjelde i hele EU. En ny oppgave som pålegges den nasjonale sikkerhetsmyndigheten er å påse at kjøretøy er registrert i det nasjonale kjøretøyregisteret og at den sikkerhetsrelaterte informasjonen i registret er riktig og holdes oppdatert, jf, artikkel 16 (2) g.

Videre skal endringer i vedleggene til jernbanesikkerhetsdirektivet kunne endres av Kommisjonen, iht komitologiprosedyrene. Vedleggene omhandler detaljerte bestemmelser om felles sikkerhetsindikatorer, sikkerhetssytringssystemer, underretting om nasjonale sikkerhetsregler mv, jf. artikkel 26.

Merknader
Endringene i jernbanesikkerhetsdirektivet er gjennomført i norsk rett gjennom endringsforskrift til forskrift 19. desember 2005 nr. 1621 om krav til jernbanevirksomhet på det nasjonale jernbanenettet (sikkerhetsforskriften). Endringsforskriften ble fastsatt av Statens jernbanetilsyn 1. april 2011 og trådte i kraft samme dag.

Gjennomføringen av direktivet i norsk rett medfører ingen betydelige administrative eller økonomiske ulemper. Kravet til å registrere enhet med ansvar for vedlikehold i kjøretøyregisteret er allerede gjennomført i praksis i medhold av samtrafikkforskriften § 32. Videre er det bare for innehavere som er registrert som enhet med ansvar for vedlikehold av et kjøretøy at det påløper nye forpliktelser ved å sørge for at kjøretøy blir vedlikeholdt i henhold til de kravene som gjelder. Antallet kjøretøy som har tilordnet en enhet med ansvar for vedlikehold som er innehaver er begrenset i Norge, da flertallet av kjøretøy er tilknyttet jernbaneforetak eller infrastrukturforvalter som enhet med ansvar for vedlikehold.

Sakkyndige instansers merknader
Endringsdirektivet var på høring i 2009 hos jernbaneforetak med lisens i Norge samt Jernbaneverket som infrastrukturforvalter. Høringsinstansene ble bedt om å komme med eventuelle merknader, herunder eventuelle økonomiske konsekvenser. CargoNet AS, NSB AS og Jernbaneverket svarte, og ingen hadde merknader. Det ble heller ikke gitt innspill til evt. økonomiske og administrative konsekvenser.

Andre opplysninger
Ny artikkel 18 bokstav e) i jernbanesikkerhetsdirektivet er gjennomført som ny § 13a-3 tredje ledd i sikkerhetsforskriften. Bestemmelsen supplerer rapporteringsforpliktelsene som følger av jernbaneforskriften § 9-3 annet ledd. Det vil skape bedre sammenheng i regelverket hvis denne rapporteringsforskriften innarbeides i jernbaneforskriften § 9-3 annet ledd ved en passende anledning.

Statens jernbanetilsyn er i ferd med å erstatte sikkerhetsforskriften med tre nye forskrifter om sikkerhetsstyring, jernbaneinfrastruktur og jernbanekjøretøy. Bestemmelsene i direktiv 2008/110/EF slik de nå er innarbeidet i sikkerhetsforskriften planlegges å tas inn i den nye jernbanekjøretøyforskriften, som nå er under utarbeidelse. Det vil i så fall være behov for å underrette EFTAS overvåkingsorgan på nytt om gjennomføringen av direktiv 2008/110/EF.

Status
Direktivet ble vedtatt 16.12.2008 og publisert i EU-tidende 23.12.2008.

Direktivet ble tatt inn i EØS-avatalen 12. mars 2010, og gjennomført i nasjonal rett 1. april 2011 gjennom forskrift 1. april 2011 nr. 351 om endring i forskrift om krav til jernbanevirksomhet på det nasjonale jernbanenettet (sikkerhetsforskriften).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.12.2006
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
16.12.2008
Gjennomføringsfrist i EU
24.12.2010
Anvendelsesdato i EU
24.12.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 26.3.2015, p. 517-522
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.03.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.04.2011
Anvendes fra i Norge
01.04.2011
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008L0110
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro