Jernbanesikkerhet: system for sertifisering av enheter med ansvar for vedlikehold av kjøretøyer på jernbanenettet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/779 av 16. mai 2019 om fastsettelse av nærmere bestemmelser om et system for sertifisering av enheter med ansvar for vedlikehold av kjøretøyer i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/798, og oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 445/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/779 of 16 May 2019 laying down detailed provisions on a system of certification of entities in charge of maintenance of vehicles pursuant to Directive (EU) 2016/798 of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulation (EU) No 445/2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.9.2022)

Sammendrag av innhold

Det har over en viss tid vært diskutert å utvide dagens ECM-forordning (forordning (EU) 445/2011) som kun gjelder godsvogner til å gjelde også for jernbanemateriell for persontrafikk. I denne nye forordningen er virkeområdet utvidet til å gjelde alle jernbanekjøretøy på nettet.

Forskrift 19. desember 2016 nr. 1846 om kjøretøy på jernbanenettet (kjøretøyforskriften) §19 krever at alle kjøretøy som skal brukes på jernbanenettet har tilordnet seg en enhet med ansvar for vedlikehold. Enheten skal registreres i kjøretøyregisteret. Kravet er at en virksomhet som skal ha ansvar for vedlikehold (på godsvogner) må være sertifisert (certificate for entity in charge of maintenance, «ECM certificate»).

Slik forordningen er utformet kan medlemsstatene velge å kreve at sertifiseringsorganet skal være akkreditert, det kan utpekes av medlemsstaten, eller nasjonale tilsynsmyndigheter (NSA) kan sertifisere ECM. Det følger av dagens ECM-forskrift § 2 (forskrift 8. mai 2012 nr. 409 om vedlikehold av godsvogner på det nasjonale jernbanenettet) at sertifiseringsorganet må være akkreditert av Norsk akkreditering eller annet akkrediteringsorgan som er signatar til den multilaterale avtalen til samarbeidsorganet for alle akkrediteringsorgan i Europa (EAs MLA).

En ECM skal ha ansvaret for følgende funksjoner:

  • En ledelsesfunksjon som skal overvåke og koordinere vedlikeholdsfunksjonene, og sikre at kjøretøyet er i driftssikker stand
  • En funksjon for utvikling av vedlikehold som er ansvarlig for å styre vedlikeholdsdokumentasjonen
  • En funksjon for styring av flåtevedlikehold, bl.a. når kjøretøyet skal ut av bruk for vedlikehold og når den kan settes inn i bruk igjen
  • En funksjon for leveranse av nødvendig teknisk vedlikehold av kjøretøyet

ECM må utøve ledelsesfunksjonen selv, men kan sette ut de øvrige funksjonene til andre. I så fall har ECM likevel ansvaret for at kriteriene for sertifiseringen er oppfylt.

Den nye forordningen som ERA har jobbet frem erstatter tidligere forordning (EU) 445/2011. Alle kjøretøy som skal brukes på jernbanenettet skal være tilordnet en sertifisert ECM. For jernbaneforetak som driver godstrafikk innebærer dette krav om sertifisert ECM for trekkraftkjøretøy i tillegg til godsvogner.

For jernbaneforetak som driver persontrafikk vil sertifiseringskravet være nytt.

Ovennevnte krav til funksjoner hos ECM ligger nå som artikkel 14 i det nye sikkerhetsdirektivet (2016/798). Kravene til funksjoner er imidlertid identisek med de som gjelder etter tidligere ECM-forordning. Det samme gjelder hva ECM må utøve selv, og hva som kan settes ut til andre. Dersom ECM setter ut noen av funksjonene, vil det være frivillig å sertifisere disse, f.eks vedlikeholdsverkstedet, men ECM må uansett sikre seg at kravene til disse funksjonene oppfylles.

Ny forordning/det nye sikkerhetsdirektivet åpner i likhet med den gjeldende at sertifiseringen av ECM kan gjennomføres av et akkreditert sertifiseringsorgan, slik som ordningen er i Norge i dag.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen gjennomføres i forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

For jernbaneforetak som driver godstrafikk antas det at konsekvensene av en utvidelse av sertifiseringskravet til også å gjelde ECM for trekkraftkjøretøy blir små. Det antas at utvidelsen vil medføre mindre ekstrakostnader for disse.

Jernbaneforetak som driver persontrafikk, og som i dag har ECM som ikke er sertifisert, antas å få noe mer kostnader. ECM som sertifiseres antas å måtte belaste sine kostnader for sertifisering videre til kundene.

Sakkyndige instansers merknader

Høringsinstansene uttrykker bekymring for kostnadene ved et eventuelt krav om akkreditering.

Status

Forordningen er en del av den tekniske pilaren i den fjerde jernbanepakken og ble vedtatt 16. mai 2019.

Rettsakten har vært vurdert under skriftlig prosedyre i Spesialutvalget for transport der berørte departementer er representert. Spesialutvalget konkluderte rettsakten EØS-relevant og akseptabel 6. desember 2019.

Rettsakten ble gjennomført i Norge i forskrift 8. september 2021. Den norske forskriften ble 27. september 2021 oppdatert med EØS-henvisninger. Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 24. september 2021, og EØS-komitebeslutningen og forskriften som gjennomfører rettsakten i norsk rett trådte i kraft 1. juni 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.04.2019
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.05.2019
Anvendelsesdato i EU
16.09.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.03.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
24.09.2021
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein (av direktiv 2012/34/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.05.2022
Anvendes fra i Norge
01.06.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0779
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro