Investeringsprosjekter av interesse for Fellesskapet i olje-, naturgass- og elektrisitetssektoren (endring)

Tittel

Rådsforordning (EØF) nr. 1215/76 av 4. mai 1976 om endring av forordning (EØF) nr. 1056/72 om melding til Kommisjonen om investeringsprosjekter av interesse for Fellesskapet i olje-, naturgass- og elektrisitetssektoren

Council Regulation (EEC) No 1215/76 of 4 May 1976 amending Regulation (EEC) No 1056/72 on notifying the Commission of investment projects of interest to the Community in the petroleum, natural gas and electricity sectors

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra rådsforordningen, norsk utgave)

I henhold til forordning (EØF) nr. 1056/72 skal medlemsstatene ved begynnelsen av hvert år oversende Kommisjonen opplysninger om investeringsprosjekter i forbindelse med produksjon, transport, lagring og distribusjon av petroleum eller elektrisk kraft som under normale forhold vil bli gjennomført (arbeidsstart) innen tre år regnet fra 1. januar samme år.

Erfaringen har vist at det på grunn av de tekniske, økonomiske, industrielle og samfunnsmessige aspekter ved investeringsprosjekter i elektrisitetssektoren er en økende tendens til at slike prosjekter utarbeides minst fem år før det fastsatte tidspunkt for arbeidsstart.

Det er derfor nødvendig å sikre at Kommisjonen får melding om investeringsprosjekter i elektrisitetssektoren med forventet arbeidsstart innen fem år fra 1. januar samme år.

Erfaringen har vist at Kommisjonen ikke har fått melding om visse investeringsprosjekter fordi et eller flere av deres viktigste trekk skulle gjennomgås på nytt.

I henhold til artikkel 2 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 1056/72 skal visse trekk ved investeringsprosjekter som oversendes Kommisjonen være angitt.

Erfaringen har vist at for å kunne vurdere investeringsprosjektenes betydning, må Kommisjonen vite hvor langt de er kommet i beslutningsprosessen og hvilken plass de har i den nasjonale planlegging.

Erfaringen har vist at listen over investeringsprosjekter i vedlegget til forordning (EØF) nr. 1056/72 ikke er fullstendig nok til å sikre at Kommisjonen har tilstrekkelige opplysninger til å utføre sin oppgave i forbindelse med Fellesskapets energipolitikk, særlig innenfor oljeraffinering og produksjon og overføring av elektrisk kraft.

Når det gjelder oljeraffinering, blir det stadig viktigere å investere i avsvovlingsanlegg for destillasjonsrester, gassolje og råstoffer for å tilfredsstille de strenge kvalitetsstandarder som skal vedtas i Fellesskapet med tanke på å få kontroll med forurensningen.

Forordning (EØF) nr. 1056/72 omfatter ikke investeringer i elektrisitetssektoren som gjelder kjernekraftverk.

I henhold til artikkel 41 og 42 i traktaten om opprettelse av Det europeiske atomenergifellesskap, skal det gis melding til Kommisjonen om alle typer investeringsprosjekter for kjernekraft senest tre måneder før de første kontraktene inngås med leverandørene eller tre måneder før arbeidsstart. Dette fører i praksis til at det blir gitt melding om prosjektene på et svært sent stadium, og da bare på initiativ fra den person eller det foretak som foretar investeringen, og på det tidspunkt vedkommende velger.

Innføringen av en felles energipolitikk er ett av Fellesskapets vedtatte mål, og Kommisjonen har fått til oppgave å foreslå tiltak for å nå dette målet. For å nå målene fastsatt i rådsresolusjon av 17. desember 1974 om mål for Fellesskapets energipolitikk for 1985, rådsresolusjon av 17. desember 1974 om et handlingsprogram i Fellesskapet for rasjonell energiutnyttelse, og rådsresolusjon av 13. februar 1975 om tiltak for å nå målene for Fellesskapets energipolitikk vedtatt av Rådet 17. desember 1974, er det nødvendig å utnytte Fellesskapets industripotensial bedre, særlig i kjernekraftsektoren.

For å hjelpe foredlingsindustrien med å foreta de investeringer og tilpasninger som er nødvendige for å kunne levere tungt utstyr i forbindelse med investeringsprogrammene som gjelder forsyning av elektrisk kraft, må Kommisjonen informeres i tilstrekkelig tid på forhånd om de prosjekter som programmene omfatter, slik at den kan gi industrien opplysninger avpasset etter i hvilken grad det er truffet endelige disposisjoner med hensyn til byggeplanene, noe som vil gjøre det mulig å gi en riktig vurdering av den risiko de innebærer på det tekniske, økonomiske og samfunnsmessige plan.

Investeringsprosjekter i elektrisitetssektoren i forbindelse med jordkabler og sjøkabler som utgjør viktige forbindelsesledd i nasjonale eller internasjonale samkjøringsnett, er av interesse for Fellesskapet, og for å kunne utføre sin oppgave i elektrisitetssektoren trenger Kommisjonen opplysninger om slike prosjekter; det bør sikres at slike prosjekter blir oversendt Kommisjonen.

Red.anm.: Rådsforordning (EØF) nr. 1056/72 er på EU-siden erstattet av rådsforordning (EF) nr. 736/96 av 22. april. Sistnevnte forordning er ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.05.1976
Anvendelsesdato i EU
17.06.1976
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.01.1993
Anvendes fra i Norge
01.01.1994