Interoperabilitet for delsystemet "energi" i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/284/EF av 6. mars 2008 om en teknisk spesifikasjon for interoperabilitet for delsystemet "energi" i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog

Commission Decision 2008/284/EC of 6 March 2008 concerning a technical specification for interoperability relating to the energy "sub-system of the trans-European high-speed rail system

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.3.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Kommisjonsbeslutning 2008/0284/EF fastsetter felleseuropeiske regler for delsystemet energi i det transeuropeiske høyhastighets jernbanesystem (heretter omtalt som TSIen). Kommisjonsbeslutningen ble fattet 6. mars 2007 og publisert i Official Journal 14. april 2008. Kommisjonsbeslutningen gjelder bare for høyhastighetsbaner. Kommisjonsbeslutningen er hjemlet i direktiv 96/0048/EF om samtrafikkevne i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog. Kommisjonsbeslutning 2002/733/EF etablerte den første TSIen på området. Beslutningen ble implementert som forskrift i norsk rett 17.mars 2009 nr. 325om gjennomføring av vedtak 2008/284//EF av 6. mars 2008 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet "energi" i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog (TSI- ENERGI- HS)

Bakgrunn og formål:

Formålet med TSIen er å videreutvikle og definere et helhetlig sett av tiltak for på en effektiv måte å oppnå en optimal ordning i forhold til delsystemet energi på det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog. TSIen skal tillate fremføring av tog i samsvar med direktiv 96/48/EC (høyhastighets jernbanenettet). Kommisjonsbeslutning 2008/0284/EF gjør endringer i kommisjonsbeslutning 2002/733/EF på bakgrunn av erfaringer fra implementeringen samt teknisk progresjon på området. TSIen inneholder harmoniserte krav.

Sammendrag av innhold
TSIen stiller krav til delsystemet energi på det transeuropeiske høyhastighetsjernbanenettet. Kravene i TSIen gjelder ved bygging av ny infrastruktur, samt ved fornyelse og oppgradering av eksisterende infrastruktur på visse betingelser. TSIen stiller som hovedregel ikke krav til at det skal benyttes en bestemt teknologi eller bestemte tekniske løsninger med unntak av i de tilfellene der dette er nødvendig for å fremme interoperabilitet. Kommisjonsbeslutningen består av preamblet og 9 artikler som regulerer gjennomføringen av TSIen. Selve TSIen er gitt som et anneks til kommisjonsbeslutningen. Kommisjonsbeslutningen Artikkel 1 slår fast hjemmelsgrunnlaget for TSIen. I artikkel 2 redegjøres det for TSIens anvendelsesområde. Artikkel 3 omhandler «open points», dvs. områder som er omfattet av TSIens virkeområde men hvor TSIen ikke fastsetter bestemte krav og hvor nasjonale regler fortsatt gjelder. Videre redegjøres det for at medlemslandene innen 6 mnd. etter notifisering skal oversende Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene en liste over eksisterende tekniske regler som skal benyttes når det gis tillatelse til ibruktaking av de delsystemer som er omfattet av TSIen. De enkelte medlemslandene skal tilsvarende gi opplysninger om hvilke prosedyrer som vil bli benyttet ved samsvarsvurdering og verifisering ved bruk av ovennevnte regler (nasjonale regler). Medlemslandene skal opplyse om hvilke organer som er utpekt til å gjennomføre prosedyrene for samsvarsvurdering og verifisering. Artikkel 4 omhandler prosedyrer i forhold til «specific cases». I artikkel 5 beskrives mulighetene for overgangsperioder og artikkel 6 omhandler forholdet til beslutning 2002/733/EF. Artikkel 7 redegjør for hvilke avtaler og hvilke prosedyrer som gjelder ved oversendelse av avtaler til Kommisjonen. Artikkel 8 viser til at kommisjonsbeslutningen gjelder fra 1. oktober 2008. Artikkel 9 slår fast at kommisjonsbeslutningen gjelder for medlemsstatene.

TSIen - annekset:

Kapittel 1 avgrenser det geografiske og tekniske virkeområdet til TSIen. Kapittel 2 inneholder sentrale definisjoner. Kapittel 3 gjengir de grunnleggende krav i interoperabilitetsdirektivet og gir henvisning til hvor de enkelte kravene er mer detaljert regulert i de senere kapitlene i TSIen. Kapittel 4 inneholder detaljerte funksjonelle og tekniske krav til delsystemet energi og grensesnitt mot andre delsystemer. Dette kapittelet inneholder også drifts- og vedlikeholdsregler for det anvendelsesområdet som er angitt i kapittel 1.1 og 1.2. Kapittel 5 regulerer hvilke samtrafikkomponenter og grensesnitt det må utarbeides europeiske spesifikasjoner for, herunder europeiske standarder (EN), som er nødvendig for å oppnå samtrafikkevne i det transeuropeiske høyhastighetjernbanesystemet. Kapittel 6 fastsetter hvilke prosedyrer som skal benyttes ved samsvarsverifisering og vurdering av bruksegnethet. Kapittel 7 angir rammer for implementeringen av TSIen, herunder strategiske føringer. TSIens krav gjelder på det transeuropeiske høyhastighetsjernbanenettet. Av kapittel 7.4 fremgår særlige bestemmelser som er tillat i særlige tilfeller. De særlige bestemmelsene gjelder enten på permanent basis eller på midlertidig basis. Det er flere bilag til TSIen som inneholder detaljerte krav på enkelte av de områdene TSIen regulerer. I Bilag L finnes en liste over utestående punkter, det er identifisert 3 «open points».

Merknader

Gjeldende norsk regelverk:

Direktiv 96/0048/EF med endringer ved direktiv 2004/50/EF og direktiv 2007/32/EF om samtrafikkevne i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog er implementert i forskrift 10. april 2006 nr. 410 om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog (høyhastighetsforskriften). Beslutning 2002/733/EF er implementert ved forskrift 2003-03-17 nr 342: Forskrift om gjennomføring av tekniske spesifikasjoner (TSI) for samtrafikkevne for delsystemene vedlikehold, styringskontroll og signaler, infrastruktur, energi, drift og rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog.

Endringer i norsk regelverk :

Det vil være behov for endring i forskrift 2003-03-17 nr 342: Forskrift om gjennomføring av tekniske spesifikasjoner (TSI) for samtrafikkevne for delsystemene vedlikehold, styringskontroll og signaler, infrastruktur, energi, drift og rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog § 1 pkt 4. Man må her ta høyde for de overgangsregler som TSIens art 6 beskriver. DSB viser til at de i dag ikke har nødvendig kompetanse til å vurdere TSIen. Det vises til at bestemmelsene for elektriske jernbaneanlegg ikke er tilpasset høyhastighetsjernbaneanlegg. Hvorvidt det er nødvendig med endringer i DSBs regelverk er derfor usikkert. Beslutningen ble implementert som forskrift i norsk rett 17.mars 2009 nr. 325om gjennomføring av vedtak 2008/284//EF av 6. mars 2008 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet "energi" i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog (TSI- ENERGI- HS)

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonsbeslutningen er sendt på høring til berørte myndigheter og organisasjoner i Norge. Det er gjort rede for de innkomne kommentarer i EØS-posisjonsnotatet.

Vurdering

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det finnes pr. i dag ingen høyhastighetsjernbanenett i Norge. Generelt sett er det derfor vanskelig å gi konkrete anslag og vurderinger av økonomiske og administrative konsekvenser. TSIen som sådan utløser ingen investeringsbehov på det norske jernbanenettet. Implementering av TSIen i norsk rett vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for Statens jernbanetilsyn.

Vurdering av behovet for tilpassningstekst

Det er ikke identifisert forhold som nødvendiggjør å fremme spesielle norske posisjoner om tilpasningstekster i forbindelse med implementering av TSIen i EØS-avtalen. Det vises spesielt til at Norge allerede har en «specific case» inne i TSIens anneks 7.4.14.
Andre opplysninger

Open points
Det er identifisert 3 open points i TSIen, hvor nasjonale regler gjelder. Et som vedrører gjennomsnittlig kontaktkraft ved hastigheter over 320 km/t, og to som vedrører DC-systemer. Generelt gjelder at det skal benyttes nasjonale regler for disse. Norge har ikke baner som er dimensjonert for hastighet over 320 km/t, Norge har heller ikke DC-systemer. Det finnes derfor ikke nasjonale regler på området som er definert i åpne punkter.

Konklusjon
Kommisjonsbeslutningen er EØS-relevant og akseptabel, og er tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-beslutning nr 34/2009 og gjennomført i norsk rett ved forskrift 17.mars 2009 nr. 325om gjennomføring av vedtak 2008/284//EF av 6. mars 2008 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet "energi" i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog (TSI- ENERGI- HS).

Status
Kommisjonsbeslutningen ble vedtatt av EU-kommisjon 6. mars 2008 og publisert i official journal 14. april 2008. EØS-komiteen tok i beslutning nr. 34/2009 den 17. mars 2009 inn rettsakten i EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37 ag. Statens jernbanetilsyn fastsatte samme dag med hjemmel i samtrafikkforskriften og høyhastighetsforskriften forskrift som gjennomfører beslutningen som sådan i norsk rett. Det fremgår av forskriften § 2 at Statens jernbanetilsyn skal utøve myndighet etter forskriften.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
06.03.2008
Anvendelsesdato i EU
28.10.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 32, 28.5.2014, p. 244-247
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2009
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.03.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.03.2009
Anvendes fra i Norge
17.03.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008D0284
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro