International Financial Reporting Standard (IFRS) 2: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 244/2010 av 23. mars 2010 som endrer forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internadjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 angående International Financial Reporting Standard (IFRS) 2

Commission Regulation (EU) No 244/2010 of 23 March 2010 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard (IFRS) 2

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.10.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert november 2010)

Sammendrag av innhold
Forordningen gjelder endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder.

Etter forordning nr. 1606/2002 (”IFRS-forordningen”) skal EØS-utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4. Forordningen er gjennomført i norsk rett, jf. regnskapsloven § 3-9.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU-retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 243/2010 vedtar forbedringer og endringer til flere IFRS.

Med endringen til IFRS 2 presiseres den regnskapsmessige behandling av aksjebaserte transaksjoner der leverandøren av varer eller tjenester betales kontant, og en annen virksomhet i konsernet påtar seg forpliktelsen.

Merknader
Hovedhensynet bak IFRS-forordningen er å sikre at børsnoterte foretak rapporterer etter gode og sammenlignbare standarder, slik at de europeiske kapitalmarkedene kan fungere hensiktsmessig. Gjennomføring av forordningen i norsk rett krever endring av forskrift om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder. Foretakene skal anvende endringene i standardene senest fra den dato som innleder deres første regnskapsår etter 31. desember 2009.

Sakkyndige instansers merknader
Finansdepartementet finner forordningen EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.03.2010
Anvendelsesdato i EU
01.01.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 37, 25.6.2015, p. 169-176
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.10.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.10.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.10.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.09.2010
Anvendes fra i Norge
06.09.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0244
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro