Internasjonale regnskapsstandarder

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 610/2007 av 1. juni 2007 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til tolkning nr. 10 fra Den internasjonale tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC)

Commission Regulation (EC) No 610/2007 of 1 June 2007 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Interpretations Committee’s (IFRIC) Interpretation 10

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Finansdepartementets bakgrunnsnotat - november 2007

Sammendrag av innhold
Etter forordning (EF) nr. 1606/2002 om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10b) skal EU-kommisjonen, med bistand av en komité for regnskapsregulering, avgjøre hvordan internasjonale regnskapsstandarder skal få anvendelse i Fellesskapet. Kommisjonsforordning (EF) nr. 610/2007 er fastsatt etter denne prosedyren.

Forordningen endrer kommisjonsforordning (EF) nr. 1725/2003. De internasjonale regnskapsstandardene består av standarder som benevnes International Financial Reporting Standards (IFRS - nyere) og International Accounting Standards (IAS – eldre) samt offisielle tolkningsuttalelser til disse som benevnes International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC-tokning - nyere) og Standards Interpretation Committee (SIC-tolkning - eldre).

Forordning (EF) nr. 610/2007 setter inn IFRIC tolkning nr.10: ”Delårsrapportering og verdifall”. IFRIC presiserer at verdifall på goodwill og visse finansielle eiendeler (egenkapitalinvesteringer «tilgjengelige for salg» og unoterte egenkapitalinstrumenter målt til anskaffelseskost) som er innregnet i et delårsregnskap, ikke skal reverseres i etterfølgende delårsregnskap eller årsregnskap. Tolkningen var nødvendig på grunn av en åpenbar konflikt mellom kravene i internasjonal regnskapsstandard (IAS) 34: «Delårsrapportering» og IAS 36: «Verdifall på eiendeler» samt bestemmelsene om verdifall knyttet til visse finansielle eiendeler i IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling».

Merknader
Kommisjonsforordningen er ved endring 27. juni 2007 inntatt i forskrift 17. desember 2004 nr. 1852 om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder, jf. regnskapsloven § 3-9 annet ledd.

Sakkyndige instansers merknader
Regnskapslovutvalget har i NOU 2003:23 Evaluering av regnskapsloven vurdert hvordan forordning nr. 1606/2002 og kommisjonsforordninger gitt i medhold av denne bør gjennomføres i norsk rett. Utvalget foreslår at forordning nr. 1606/2002 fastsettes som norsk lov og at det samtidig gis lovhjemmel til å fastsette kommisjonsforordninger gitt i medhold av denne som forskrifter. Forordning nr. 1606/2002 er fastsatt som lov ved regnskapsloven § 3-9 første ledd. Lovhjemmel som nevnt er gitt i regnskapsloven § 3-9 annet ledd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
01.06.2007
Anvendelsesdato i EU
05.06.2008
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 5, 26.1.2012, p. 350-352
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.10.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
27.12.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.06.2007
Anvendes fra i Norge
27.06.2007

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R0610
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro