Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1256/2012 av 13. desember 2012 som endrer forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 hva angår IFRS 7 og IAS 32

Commission Regulation (EU) No 1256/2012 of 13 December 2012 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard 7 and International Accounting Standard 32

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.1.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.11.2013)

Forordningen gjelder endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder.

Etter forordning nr. 1606/2002 ("IFRS-forordningen") skal EØS utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4. Forordningen er gjennomført i norsk rett, jf. regnskapsloven § 3-9.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU-retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 1256/2012 vedtar endringer til IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures - Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities og til international regnskapsstandard (IAS) 32 Financial Instruments: Presentation - Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities.

Formålet med endringen av IFRS 7 er å stille krav om supplerende kvantitative opplysninger som skal sette brukerne i stand til bedre å sammenligne og avstemme finansielle opplysninger avgitt i henhold til henholdsvis IFRS og US GAAP. IASB endret også IAS 32 med tilføyelse av supplerende veiledning, som skal sikre en mere ensartet anvendelse av denne standarden i praksis.

Vurdering
Hovedhensynet bak IFRS-forordningen er å sikre at foretak notert på regulert marked rapporterer etter gode og sammenlignbare standarder, slik at de europeiske kapitalmarkedene kan fungere hensiktsmessig. Hensikten med endringene omtalt i notatet er å endre det internasjonale regnskapsregelverket i tråd med dette formålet.

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordning 1256/2012 ble vedtatt i EU 13. desember 2012, og trer i kraft tredje dag etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene skal anvende endringene i IFRS 7 og endringene i IAS 32 som følge av endringer i IFRS 7 senest fra den dato som innleder deres første regnskapsår etter 1. januar 2013.

Foretakene skal anvende endringene i IAS 32 senest fra den dato som innleder deres første regnskapsår etter 1. januar 2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.12.2012
Anvendelsesdato i EU
01.01.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 62, 5.10.2017, p. 692-703
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.05.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
15.07.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.07.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.07.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.12.2013
Anvendes fra i Norge
20.12.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R1256
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro