Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 3 og 13 og IAS 40

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1361/2014 av 18. desember 2014 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtak av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 hva gjelder IFRS 3 og 13 og International Accounting Standard 40

Commission Regulation (EU) No 1361/2014 of 18 December 2014 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standards 3 and 13 and International Accounting Standard 40

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.8.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.05.2015)

Sammendrag av innhold
Forordningen gjelder endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder.

Etter forordning nr. 1606/2002 (”IFRS-forordningen”) skal EØS utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4. Forordningen er gjennomført i norsk rett, jf. regnskapsloven § 3-9.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU-retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 1361/2014 vedtar International Accounting Standards Boards (IASB) årlige forbedringer av IFRS.

Formålet med forordningen er å fjerne uoverensstemmelser mellom regnskapsstandardene eller klargjøre språkbruken. Forordningen omfatter rettelser og presiseringer i IFRS 3, 13 og IAS 40.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Hovedhensynet bak IFRS forordningen er å sikre at foretak notert på regulert marked rapporterer etter gode og sammenlignbare standarder, slik at de europeiske kapitalmarkedene kan fungere hensiktsmessig. Hensikten med endringene omtalt i notatet er å endre det internasjonale regnskapsregelverket i tråd med dette formålet.

Forordningen må fastsettes som endring i IFRS-forskriften, jf. regnskapsloven § 3-9 annet ledd

Status
Kommisjonsforordning 1361/2014 ble vedtatt i EU 18. desember 2014, og trer i kraft den tredje dag etter kunngjøringen i Official journal.

Foretakene skal anvende bestemmelsene fra første dag i det regnskapsår som begynner på eller etter 1. januar 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.12.2014
Anvendelsesdato i EU
22.12.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.03.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.08.2015
Anvendes fra i Norge
21.08.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1361
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro