Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 10 og 12 og IAS 28

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/1703 av 22. september 2016 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments-og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 10 og 12 samt internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr.28

Commission Regulation (EU) 2016/1703 of 22 September 2016 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standards 10 and 12 and International Accounting Standard 28

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 31.1.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2017)

Sammendrag av innhold
Forordningen gjelder endringer i EU-regulering av internasjonale regnskapstandarder.

Etter forordning 1606/2002 ("IFRS-forordningen") skal EØS-utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overenstemmelse med interansjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4. Forordningen er gjennomført i norsk rett, jf. regnskapsloven § 3-9. Hovedhensynet bak IFRS-forordningen er å sikre at foretak notert på regulert marked rapporterer etter gode og sammenlignbare standarder, slik at de europeiske kapitalmarkedene kan fungere hensiktsmessig.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU-retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 2016/1703 vedtar endringer i IFRS 10 Konsernregnskaper og IFRS 12 Opplysninger om kapitalandeler i andre virksomheter, samt IAS 28 Investeringer i assosierte virksomheter og joint ventures med tittelen Investeringsvirksomheter: Anvendelse av konsolideringsfritakelsen. Formålet med endringsforslagene er å presisere kravene i forbindelse med den regnskapsmessige behandling av investeringsvirksomheter og sikre lempinger under særlige omstendigheter.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Kommisjonsforordningen krever endring i forskrift 17. desember 2004 nr. 1852 om gjennomføring av vedtatte internasjonale regnskapsstandarder. Finansdepartementet fastsetter forskrifter som svarer til kommisjonsforordninger fastsatt i medhold av forordning (EF) nr. 1606/2002, jf. regnskapsloven § 3-9 annet ledd. Det er følgelig ikke nødvendig å ta art. 103-forbehold om Stortingets samtykke ved innlemmelse i EØS-avtalen.

Økonomisk og administrative konsekvenser
Kommisjonsforordningen antas ikke å medføre særlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Finansdepartementet.

Vurdering
Kommisjonsforordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordning 2016/1703 ble vedtatt av EU-Kommisjonen 22. september 2016, og trer i kraft den tredje dag etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene skal anvende endringene i IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28 senest på regnskapsår som begynner den 1. januar 2016 eller senere.

Rettsakten ble behandlet i EØS-komiteen 2. desember 2016.

Rettsakten ble innlemmet i norsk rett ved endring 31. januar 2017 av forskrift 17. desember 2004 nr. 1852 om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.04.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.09.2016
Anvendelsesdato i EU
01.01.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 87, 20.12.2018, p. 521-527
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.11.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
31.01.2017
Anvendes fra i Norge
31.01.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1703
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro