Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 39

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1375/2013 av 19. desember 2013 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtak av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 hva gjelder International Accounting Standard 39

Commission Regulation (EU) No 1375/2013 of 19 December 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard 39

Siste nytt

Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 17.09.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.5.2014)

Sammendrag av innhold
27. juni 2013 vedtok IASB mindre endringer i kapittelet om sikringsbokføring i IAS 39 Finansielle instrumenter - innregning og måling.

Bakgrunnen for endringen var beslutningen om at alle standardiserte unoterte derivater (OTC) fra og med slutten av 2012 skulle handles på børser eller elektroniske plattformer, og gjøres opp gjennom sentrale clearingsmotparter. Disse reglene er enda ikke innført i Norge.

Endringene i IAS 39 gir et spesifikt unntak som innebærer at det ikke lenger vil være et krav om å avslutte sikringsforholdet når følgende vilkår er oppfylt:

• Bytte av motpart i sikringsinstrumentet må skje som en konsekvens av lov eller forskrift, eller en introduksjon av lover eller forskrifter.
• Bytte av motpart innebærer at en oppgjørssentral blir ny motpart til hver av partene i kontrakten.
• Endringer i kontrakten begrenses til de endringer som er nødvendige for å få gjennomført byttet av motpart.

Uten endringene i IAS 39 ville bytte av motpart i derivatkontrakter medført opphør av regnskapsføring av sikring og eventuelt reetablering av nye sikringsforhold.

Vurdering
Hovedhensynet bak IFRS forordningen er å sikre at børsnoterte foretak rapporterer etter gode og sammenlignbare standarder, slik at de europeiske kapitalmarkedene kan fungere hensiktsmessig. Gjennomføring av forordningen i norsk rett krever endring av forskrift om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder.

Endringene er EØS-relevante og akseptable.

Status
Kommisjonsforordning 1375/2013 ble vedtatt i EU den 19. desember 2013, og trer i kraft den tredje dag etter kunngjøringen i official journal. Endringene skal anvendes retrospektivt med virkning for regnskapsår som starter 1. januar 2014 eller senere.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.12.2013
Anvendelsesdato i EU
01.01.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 7.3.2019, p. 477-481
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.04.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.05.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.05.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.06.2014
Anvendes fra i Norge
05.06.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R1375
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro