Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 4

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til IFRS 4

(Draft) Commission Regulation amending Regulation (EC) N° 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) N° 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard 4

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 2.9.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 blev en række internationale regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag, der eksisterede pr. 15. oktober 2008, vedtaget.

(2) Den 25. juni 2020 offentliggjorde International Accounting Standards Board forlængelsen af den midlertidige undtagelse fra anvendelse af IFRS 9 (ændringer til IFRS 4 Forsikringskontrakter).

(3) Ændringerne til IFRS 4 har til formål at håndtere de midlertidige regnskabsmæssige konsekvenser af de forskellige ikrafttrædelsesdatoer for IFRS 9 Finansielle instrumenter og den kommende IFRS 17 Forsikringskontrakter. Ændringerne til IFRS 4 forlænger navnlig udløbsdatoen for den midlertidige undtagelse fra anvendelse af IFRS 9 til 2023 med henblik på at tilpasse ikrafttrædelsesdatoen for IFRS 9 til den nye IFRS 17.

(4) Kommissionens forordning (EU) 2017/1988 fastsætter udløbsdatoen for muligheden for at udsætte af anvendelsen af IFRS 9 for virksomheder, der overvejende udøver forsikringsaktiviteter, herunder et finansielt konglomerats forsikringssektor, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF , til 1. januar 2021.

(5) Disse virksomheder bør kunne udsætte anvendelsen af IFRS 9 fra den 1. januar 2021 til den 1. januar 2023.

(6) Efter høringer af Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe konkluderer Kommissionen, at ændringerne til IFRS 4 opfylder kriterierne for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002.

(7) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres.

(8) Foranstaltningerne i nærværende forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.08.2020

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet