Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 16

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/1434 av 9. oktober 2020 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 16

Commission Regulation (EU) 2020/1434 of 9 October 2020 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard 16

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.5.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.11.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder.

Etter forordning nr. 1606/2002 (”IFRS forordningen”) skal EØS utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 1434/2020 vedtar endringer til IFRS 16 Leieavtaler. Formålet med endringene er å hjelpe leietakere som har fått henstand med leien i forbindelse med covid-19. Leietaker kan velge å ikke vurdere om avtalen om redusert leie er en modifikasjon etter IFRS 16. Endringene er midlertidige og valgfrie for leietakere å benytte.

Merknader

Rettslige konsekvenser
IFRS forordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift 17.12.2004 nr. 1852 om internasjonale regnskapsstandarder (IFRS-forskriften), jf. regnskapsloven § 3-9.

Nye EØS-regler som svarer til forordning nr. 1434/2020 må gjennomføres i norsk rett ved endring av IFRS-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas å ikke medføre økonomiske konsekvenser for private eller det offentlige.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Beslutningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordning 1434/2020 ble vedtatt i EU 9. oktober 2020, og trer i kraft dagen etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene skal anvende endringene senest fra 1. juni 2020 for regnskapsår som begynner på eller etter 1. januar 2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.10.2020
Anvendelsesdato i EU
13.10.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
24.02.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
23.04.2021
EØS- komitebeslutning

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.04.2021
Anvendes fra i Norge
28.04.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1434
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro