Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 16

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/1434 av 9. oktober 2020 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til IFRS 16

Commission Regulation (EU) 2020/1434 of 9 October 2020 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard 16

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.10.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 blev en række internationale regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag, der eksisterede pr. 15. oktober 2008, vedtaget.

(2) Covid-19-pandemien har skabt et hidtil uset eksternt chok for Unionen og dens økonomi og har skabt et behov for foranstaltninger, der tager sigte på at afbøde negative konsekvenser for borgere og virksomheder, hvor det er muligt.

(3) Medlemsstaterne og Unionen har truffet foranstaltninger til at yde finansiel bistand til virksomheder, herunder henstandsperioder baseret på private eller offentlige moratorier, for at undgå unødvendige konkurser og tab af arbejdspladser og for at støtte en hurtig genopretning.

(4) Den 28. maj 2020 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) Covid-19-relaterede lejenedslag (ændring af International Financial Reporting Standard (IFRS) 16 Leasingkontrakter).

(5) Ændringen til IFRS 16 giver en valgfri, midlertidig covid-19-relateret driftsmæssig nødhjælp til leasingtagere, der har fået henstand med leasingydelser, uden at undergrave relevansen og nytteværdien af de finansielle oplysninger, der indberettes af virksomhederne. Efter høringen af Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe konkluderer Kommissionen, at ændringen til IFRS 16 opfylder kriterierne for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002.

(6) IASB fastsatte ikrafttrædelsestidspunktet for ændringerne til IFRS 16 til den 1. juni 2020. Derfor bør nærværende forordnings bestemmelser finde anvendelse med tilbagevirkende kraft for at sikre retssikkerhed for de pågældende udstedere og sammenhæng med andre regnskabsstandarder, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1126/2008.

(7) I betragtning af den hastende karakter af denne covid-19-relaterede driftsmæssige nødhjælp bør nærværende forordning træde i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(8) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres.

(9) Foranstaltningerne i nærværende forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.10.2020
Anvendelsesdato i EU
13.10.2020

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet