Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 27

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/2441 av 18. desember 2015 som endrer forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 når det gjelder IAS 27

Commission Regulation (EU) 2015/2441 of 18 December 2015 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard 27

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.4.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.5.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder.

Etter forordning nr. 1606/2002 (”IFRS forordningen”) skal EØS utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 2441/2015 vedtar endringer i IAS 27 "Separat finansregnskap". Formålet med endringene er å tillate foretak å anvende egenkapitalmetoden som beskrevet i IAS 28 "Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet" til regnskapsmessig behandling av deres investeringer i datterselskaper, tilknyttede foretak og felleskontrollerte virksomheter i deres separate finansregnskaper.

Endringene i IAS 27 medfører endringer av IFRS 1 og IAS 28.

Merknader

Rettslige konsekvenser
IFRS forordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift 17.12.2004 nr. 1852 om internasjonale regnskapsstandarder (IFRS-forskriften), jf. regnskapsloven § 3-9.

Nye EØS-regler som svarer til forordning nr. 2441/2015 må gjennomføres i norsk rett ved endring av IFRS-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettstakten antas å ikke medføre økonomiske konsekvenser for private eller det offentlige.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordning 2441/2015 ble vedtatt i EU 18. desember 2015, og trer i kraft den tredje dag etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene skal anvende bestemmelsene fra første dag i det regnskapsår som begynner på eller etter 1. januar 2016.

Rettsakten ble behandlet i EØS-komiteen 18. mars 2016.

Rettsakten ble innlemmet i norsk rett ved forskrift 31. mars 2016, om endring i forskrift 17. desember 2004 nr. 1852 om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.12.2015
Anvendelsesdato i EU
26.12.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 39, 21.6.2018, p. 390-394
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
18.03.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
19.03.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
19.03.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
31.03.2016
Anvendes fra i Norge
31.03.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R2441
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro