Inspeksjoner innen maritim sikring

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 324/2008 av 9. april 2008 om fastsettelse av reviderte prosedyrer for Kommissionens inspeksjoner innen maritim sikring

Commission Regulation no 324/2008 of 9 April 2008 laying down revised procedures for conducting Commission inspection in the field of maritime security

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 31.5.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsakten ble vedtatt 9. april 2008 med hjemmel i artikkel 9 i råds- og parlamentsforordning 725/2004 om tiltak for økt terrorberedskap på skip og i havneterminaler, samt artikkel 13 i råds- og parlamentsdirektiv 2005/65 om styrket havnesikkerhet. Forordningen opphever Kommisjonsforordning 884/2005 om etablering av prosedyrer for Kommisjonens gjennomføring av inspeksjoner innen maritim sikkerhet og terrorberedskap. Innholdet i forordningen er i hovedsak det samme som i forordning 884/2005, men slik at direktiv 2005/65 er føyd til i flere av bestemmelsene. I tillegg er det gjort enkelte presiseringer.

Merknader
Ettersom forordningen i all hovedsak viderefører prosedyrene etter forordning 884/2005, forventes ikke nevneverdige administrative eller økonomiske konsekvenser for næringen eller de offentlige myndighetene.

Vurdering
Dersom forordningen blir innlemmet i EØS-avtalen vil forskriftene som gjennomfører forordning 884/2005 måtte endres; forskrift 22. Juni 2004 nr 972 om sikkerhet og terrorberedskap om bord på skip og flyttbare innretninger og forskrift 3. juli 2007 nr 825 om sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger mv.

Forordningen er med unntak av følgende punkter identisk utformet med forordning 884/2005:

I artikkel 1 er det tilføyd et nytt annet ledd som tilføyer at forordningen også etablerer prosedyrer for the monitoring av direktiv 2005/65 sammen med inspeksjoner på medlemsstatsnivå.

Artikkel 2 om definisjoner er blitt endret slik at også direktiv 2005/65 er tilføyd i definisjonen av kommisjonsinspeksjon. Det samme er gjort i bestemmelsen nr 4, 6, 7 og 8. Videre er definisjonen av Marsec tatt ut av artikkel 2 og flyttet til forordningen artikkel 5 nr 4. Dessuten er det tatt inn en definisjon av "havn" i bestemmelsen nr 11.

Det følger allerede av direktiv 2005/65 artikkel 13 at Kommisjonen skal overvåke medlemsstatenes gjennomføring av direktivforpliktelsene, og at dette skal gjøres i sammenheng med inspeksjoner som nevnt i forordning 725/2004. Tilføyelsen av henvisningen til dette direktivet i forordning 324/2008 innebærer således ikke noe nytt, men gjør det klart at prosedyren som ble etablert ved forordning 884/2005 også skal brukes ifht direktiv 2005/65.

I forordningen for øvrig er henvisning til direktiv 2005/65 tilføyd i følgende bestemmelser: artikkel 4 første ledd, artikkel 7 annet ledd bokstav c, artikkel 8 annet ledd, artikkel 10 sjette ledd, artikkel 11 fjerde ledd, artikkel 12 annet ledd, artikkel 13 første ledd, artikkel 14 og artikkel 16.

I artikkel 8 annet ledd er det presisert hva en eventuell overvåking av gjennomføringen skal innebære ved inspeksjon av havner. I samme bestemmelse er det også presisert at skip som er utpekt for inspeksjon kan byttes ut med andre skip . I artikkel 9 om forberedelse til inspeksjon går det fram at Kommisjonen skal utpeke en revisjonsleder ("team leader"), samt at det nasjonale kontaktpunktet kan utpeke en koordinator for inspeksjonen som skal forholde seg til revisjonslederen. I artikkel 10 om utførelsen av inspeksjonen er det presisert at dersom det under inspeksjonen avdekkes "a major non-conformity", skal revisjonsleder straks informere det nasjonale kontaktpunktet om dette. En tilsvarende bestemmelse fantes ikke i 884/2005. Videre er det i artikkel 11 om inspeksjonsrapportene presisert at medlemsstaten skal informere inspiserte enheter om relevante resultater fra inspeksjonen, men at rapporten ikke skal utleveres. I artikkel 16 er det tatt inn et nytt ledd hvor det framgår at Kommisjonen også skal varsle de øvrige medlemsstatene om "major non-conformities" som er blitt tilfredsstillende rettet opp.

Inkluderingen av henvisningene til direktiv 2005/65 er klargjørende i forhold til det som allerede følger av direktivet artikkel 13, og gjør regelverket lettere å forholde seg til. Det endrer ikke på utførelsen av inspeksjonene eller hvordan medlemsstatene skal forholde seg til Kommisjonen. I forhold til gjeldende rett, hvor prosedyrene i forordning 884/2005 skal følges, innebærer ikke den nye forordningen budsjettmessige eller administrative konsekvenser verken for Sjøfartsdirektoratet eller Kystverket. Securityinspeksjoner i andre land blir som før en oppgave for Sjøfartsdirektoratet, ettersom Kystverket ikke kommer til å delta i selve inspeksjonene pga kravet om erfaring fra havnestatskontroller. Det er heller ikke aktuelt å delta i inspeksjoner i det land vedkommende er ansatt.

Gjeldende inspeksjonsforordning 884/2005 er gjennomført i norsk rett i forskriftene 22. juni 2004 nr 972 om sikkerhet og terrorberedskap om bord på skip og flyttbare innretninger og 3. juli 2007 nr 825 om sikring av havner og havneterminaler. Disse forskriftene er hjemlet i hhv skipssikkerhetsloven § 39 og havne- og farvannsloven § 11a. De samme hjemlene kan benyttes for gjennomføring av kommisjonsforordning 324/2008.

I henhold til ODA avtalen del II om topilarsystemet i EØS-avtalen, er det ESA som skal ha den overordnede myndigheten i forhold til inspeksjoner av maritim sikkerhet og terrorberedskap i Norge. For å sikre at norske interesser blir best mulig ivaretatt ble følgende tilpasningstekst lagt til da forordning 884/2005 ble tatt inn i EØS-avtalen: ‘In their respective inspections the Commission may call upon national inspectors listed by EFTA States and the EFTA Surveillance Authority may call upon national inspectors listed by EC Member States. In their respective inspections, the Commission and the EFTA Surveillance Authority may invite each other to participate as observers.' Tilsvarende tekst bør tas inn ved innlemmelse av forordning 324/2008 i EØS-avtalen for å sikre et helhetlig system for inspeksjoner på dette området.

Konklusjon
Forslaget er med tilpasningstekst EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Forslaget ble behandlet av medlemsstatene i Kommisjonens komité for maritim sikkerhet og beredskap (MARSEC) 17. januar 2008, og offisielt vedtatt av Kommisjonen 9. april 2008.

Standard sheet som ledd i forberedelsen av innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen er under utarbeidelse.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.04.2008
Anvendelsesdato i EU
30.04.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 20.2.2014, p. 63-68
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.11.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.11.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.11.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.01.2009
Anvendes fra i Norge
16.01.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0324
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro