Innvilgelse på bruk av visse helsepåstander på matvarer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1226/2014 av 17. november 2014 om innvilgelse på bruk av visse helsepåstander på næringsmidler som viser til redusert sykdomsrisiko

Commission Regulation (EU) No 1226/2014 of 17 November 2014 on the authorisation of a health claim made on foods and referring to the reduction of disease risk

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 07.04.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.11.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten omhandler godkjenning av en helsepåstand i henhold til artikkel 14(1)(a) i forordning (EF) nr. 1924/2006 (påstandsforordningen). Helsepåstanden gjelder enumettede og/eller flerumettede fettsyrer og erstatning av mettet fett med umettet fett i kosten for å redusere LDL-kolesterolet. EFSA (Q-2009-00458) har vurdert at det er en sammenheng mellom påstandens ordlyd og virkestoffet. Det er i rettsakten satt opp vilkår for bruk av påstanden. Vilkårene sier at påstanden kun kan brukes på matvarer som inneholder en høy mengde umettede fettsyrer, som referert til i ernæringspåstanden «høyt innhold av umettet fett». Produktene som merkes med den omtalte påstanden må oppfylle kravene i ernæringspåstanden om «høyt innhold av umettet fett». Påstanden kan kun brukes på fettstoffer og oljer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:
Virksomhetene kan benytte de godkjente helsepåstandene dersom bruksbetingelsene er oppfylt.

Forbrukerne:
EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at de helsepåstandene som er i bruk, er vitenskapelig dokumentert og ikke er villedende.

Mattilsynet:
Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
På arbeidsgruppemøter for helsepåstander har bruksbetingelser for denne helsepåstanden vært diskutert. En medlemsstat stilte spørsmålstegn ved å begrense helsepåstanden til oljer og margarin ettersom dette ikke er gjort ved tidligere godkjente helsepåstander med samme problemstilling. EU-kommisjonen avviste dette.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Europakommisjonens utkast til forordning fikk tilslutning fra medlemsstatene med kvalifisert flertall på møte i SCoPAFF den 13. juni 2014. Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen den 17. oktober 2014 og publisert i Official Journal den 18. oktober 2014 og trer i kraft i EU 20 dager etter dette. Rettsaken er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.11.2014
Anvendelsesdato i EU
08.12.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.02.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.03.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.03.2015
Anvendes fra i Norge
25.03.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1226
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro