Innrapportering av data for statistikk for næringsstrukturer

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 250/2009 av 11. mars 2009 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 295/2008 når det gjelder variabeldefinisjonene, det tekniske formatet for dataoverføringen, kravene til dobbelrapportering for Nace rev. 1.1 og Nace rev. 2 samt unntak som skal oppgis for statistikken over foretaksstrukturer

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.3.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets bakgrunnsnotat, november 2009)

Sammendrag av innhold
Gjennom forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 opprettes en felles ramme for fremstilling av statistikk som gjelder struktur, virksomhet, konkurranseevne og effektivitet hos foretakene i Fellesskapet. Av hensyn til tydelighet og effektivitet har forordningen blitt omarbeidet og flere bestemmelser har blitt endret.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2700/98 om definisjoner av variabler til bruk for utarbeidelse av statistikk over foretaksstrukturer og kommisjonsforordning (EF) nr. 2702/98 om det tekniske format for produksjon av statistikk over foretaksstrukturer endres for at ta høyde for disse endringer. Av hensyn til klarheten erstattes de av en ny forordning.

Variablene til statistikken over foretaksstrukturer defineres slik at medlemsstatenes data blir sammenlignbare og harmonisert.

I tillegg fastlegges det tekniske format og prosedyren for innberetning.

Merknader
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslagene. Forordningene vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven. Administrative og økonomiske konsekvenser antas å være begrenset.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningene har vært vurdert av Statistisk Sentralbyrå som finner dem EØS-relevante og akseptable.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
11.03.2009
Anvendelsesdato i EU
20.04.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 15.1.2015, p. 403-571
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.12.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.12.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.12.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2011
Anvendes fra i Norge
23.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0250
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro