Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra lette person- og varebiler: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 195/2013 av 7. mars 2013 som endrer europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 hva gjelder innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra lette person- og varebiler

Commission Regulation (EU) No 195/2013 of 7 March 2013 amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EC) No 692/2008 as concerns innovative technologies for reducing CO2 emissions from light passenger and commercial vehicles

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.04.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.05.2014)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) nr. 195/2013 endrer relevante administrative bestemmelser som templater (maler) og skjema i direktiv 2007/46/EF (rammedirektiv for godkjenning av kjøretøy) og forordning 692/2008 (gjennomføringsforordning for avgassgodkjenning av kjøretøy). Endringene vil tilrettelegge for ordningen med godkjenning av økoinnovasjoner på kjøretøy. Godkjenning av økoinnovasjoner er en del av strategien for å redusere CO2-utslippet fra nye biler i EU. Dette innføres gjennom forordning 443/2009 (CO2-utslipp fra kjøretøy) og forordning 725/2011 (gjennomføringsforordning for godkjenning av økoinnovasjoner på kjøretøy). Endringene som innføres gjennom forordning 195/2013 gjør det mulig å godkjenne økoinnovasjoner som en del av den ordinære typegodkjenningen av kjøretøy.

NB: Forordning 195/2013 erstattet kommisjonsforordning 171/2013 nesten umiddelbart etter at sistnevnte forordning var publisert, slik at forordning 171/2013 aldri vil tre i kraft. Eneste endring som ble innført i forordning 195/2013, var at ikrafttredesesdatoen for de nye bestemmelsene ble utsatt noen måneder, til 1. juli 2013. Dette skulle gi medlemslandene rimelig tid til å tilpasse seg endringene, for å tilpasse sine skjemaer etc som brukes ved typegodkjenning av kjøretøy. Av hensyn til juridisk sikkerhet og klarhet ble forordning 171/2013 erstattet i sin helhet.

Merknader

EU-hjemmel:
Forordning (EU) nr. 195/2013 er en endringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 290.

Gjeldende rett:
Norge har ikke bestemmelser om økoinnovasjoner på kjøretøy.

Norsk gjennomføring:* Se oppdateringer under feltet "status".

Forordningen vil bli tatt inn i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil, vedlegg 1.

Forordningen antas ikke å ville få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller for offentlige myndigheter i Norge. Forordningen vil innebære de administrative konsekvenser for offentlig myndighet som følger med å implementere rettsakten i norsk regelverk. I tillegg vil forordningen kreve en liten endring i systemet for godkjenning av kjøretøy (Autosys). Dette er kun en mindre engangsutgift. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten vil bli behandlet i Spesialutvalget for handelsforenklinger.

Vurdering
Forordning 195/2013 vurderes å være relevant og akseptabel for Norge.

Som nevnt foran inneholder forordning 195/2013 endringer som tilrettelegger for økoinnovasjoner på kjøretøy, som er del av en overordnet strategi for reduksjon av CO2-utslipp. Strategien fremgår av forordningene 443/2009 og 725/2011. Disse forordningene er per august 2013 ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen og det er uvisst når dette vil skje. Dette anses ikke å være til hinder for innlemmelse av forordning 195/2013, som kun legger til rette for godkjenning av økoinnovasjoner.

Andre opplysninger
Norge har ikke deltatt i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelse av forordningen.

Status
Forordningen ble vedtatt 7. mars 2013, og trådte i kraft i EU 28. mars 2013. Forordningen kom til anvendelse fra 1. juli 2013. Forordningen har vært på nasjonal høring.

Forordning 195/2013 ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens vedtak av 8. april 2014, beslutning nr. 37/2014. Forordningen ble implementert i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil vedlegg 1, med ikrafttredelse den 10. april 2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.03.2013
Anvendelsesdato i EU
01.07.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.12.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
08.04.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.04.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.04.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.04.2014
Anvendes fra i Norge
10.04.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0195
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro