Innmelding av overførbare sykdommer til EF-nettet

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/426/EF av 28. april 2008 om endring av vedtak 2002/253/EF om definisjoner av tilfeller med hensyn til innmelding av overførbare sykdommer til EF-nettet i henhold til europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2119/98/EF

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Bestemmelsene trenger ikke EØS-komitevedtak men gjelder også EFTA/EØF-landene i kraft av at basisrettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Bakgrunn (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 2 i Kommissionens beslutning 2002/253/EF skal de definitioner, der er angivet i bilaget til nævnte beslutning, ændres i det omfang, det er nødvendigt, på baggrund af de seneste videnskabelige oplysninger.

(2) I henhold til artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 851/2004 af 21. april 2004 om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme (ECDC), fremlagde ECDC, på Kommissionens anmodning og efter aftale med dets rådgivende forum, et teknisk dokument om definitioner af tilfælde, der skal være en hjælp for Kommissionen ved udarbejdelsen af interventionsstrategier på området for overvågning og reaktion. Det tekniske dokument er offentliggjort på ECDC’s websted. De definitioner af tilfælde, der er angivet i bilaget til beslutning 2002/253/ EF, bør ajourføres på grundlag af dette bidrag.

(3) Disse definitioner af tilfælde skal lette anmeldelsen af de sygdomme og særlige sundhedsspørgsmål, der er angivet i bilag I til Kommissionens beslutning 2000/96/EF af 22. december 1999 om hvilke overførbare sygdomme EFnettet gradvis skal dække i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2119/98/EF. Beslutning 2002/253/EF medfører imidlertid ingen anmeldelsesforpligtelser.

(4) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til beslutning nr. 2119/98/EF.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
28.04.2008
Anvendelsesdato i EU
08.07.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet