Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 748/2009 av 5. august 2009 om listen av luftfartsoperatører som 1. januar 2006 eller senere utførte en luftfartsaktivitet iht vedlegg I av direktiv 2003/87/EF, med angivelse av den til hver luftfartøysoperatør hørende administrerende medlemsstat

Commission Regulation (EC) No 748/2009 of 5 August 2009 on the list of aircraft operators which performed an aviation activity listed in Annex I to Directive 2003/87/EC on or after 1 January 2006 specifying the administering Member State for each aircraft operator

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.7.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.7.2011)

Sammendrag av innhold
Forordningen lister opp hvilke land som har ansvaret for å administrere de enkelte luftfartøysoperatørene i forbindelse med inkluderingen av luftfartsaktiviteter i Direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet). For å redusere de administrative kostnadene, skal luftfartøysoperatørene bare måtte forholde seg til én medlemsstat med hensyn til praktiske forhold, for eksempel tildeling og innlevering av klimakvoter.

Hvorvidt operatøren er kvotepliktig avhenger av hvilke luftfartsaktiviteter operatøren gjennomfører, jf. Annex I til Direktiv 2003/87/EF. Listen baserer seg for øvrig på luftfartsaktiviteter operatørene utførte i perioden 1.1.2006 til 31.12.2008, og kan også av denne grunn være mangelfull. Operatører som står på listen kan med andre ord falle utenfor kvoteplikten, og operatører som ikke står på listen kan være kvotepliktige. Listen skal oppdateres årlig innen 1. februar.

Merknader
Forordningen er vedtatt med hjemmel i kvotedirektivet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for miljø, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeidsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten berører ikke norske interesser da den kun fordeler ansvaret for å administrere de kvotepliktige luftfartøysoperatørene mellom EUs medlemsstater. Det vil bli vedtatt en ny liste som fordeler ansvaret for å administrere de kvotepliktige luftfartøysoperatørene mellom alle statene i EØS, da vil også Norge få administrasjonsansvar. De norske kvotepliktige operatørene som i henhold til listen i forordning (EF) nr. 748/2009 er oppført under og administrert av EUs medlemsstater vil på sikt på overført til Norge som ansvarlig stat.

Status
Forordningen ble vedtatt av Kommisjonen 5. august 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
05.08.2009
Anvendelsesdato i EU
25.08.2009
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 968-970
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0748
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro