Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2022 om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2022/455 av 14. mars 2022 om endring av forordning (EF) nr. 748/2009 om listen over luftfartøyoperatører som fra og med 1. januar 2006 har utført en luftfartsvirksomhet nevnt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, med angivelse av forvaltningsmedlemsstat for hver luftfartøyoperatør

Commission Regulation (EU) 2022/455 of 14 March 2022 amending Regulation (EC) No 748/2009 as regards the update of the list of aircraft operators which performed an aviation activity listed in Annex I to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council on or after 1 January 2006 specifying the administering Member State for each aircraft operator

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.11.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.11.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten lister opp hvilke land som har ansvaret for å administrere de enkelte luftfartøysoperatørene i forbindelse med inkluderingen av luftfart i Direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet). For å redusere de administrative kostnadene, skal luftfartøysoperatørene bare måtte forholde seg til én medlemsstat med hensyn til praktiske forhold, for eksempel ved tildeling og innlevering av klimakvoter. Hvorvidt en operatør er kvotepliktig avhenger av hvilke luftfartsaktiviteter selskapet gjennomfører, jf. Vedlegg I til Direktiv 2003/87/EF. Kvoteplikten avhenger av om operatøren utfører flyvninger som faller innenfor Vedlegg I. Operatører som står på listen kan falle utenfor kvoteplikten, og operatører som ikke står på listen kan være kvotepliktige. Listen skal oppdateres årlig innen 1. februar.

Norge er ansvarlig for å administrere 56 operatører. Det er kommet til 1 ny operatør sammenlignet med administrasjonslisten for 2021. Dette er flyselskapet Flyr AS, som startet med kommersielle flyvninger sommeren 2021.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er vedtatt med hjemmel i direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet). Dette direktivet er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

Rettsakten er - i likhet med tidligere versjoner av administrasjonslisten - gjennomført i norsk rett gjennom henvisning i klimakvoteforskriften § 1-5 annet ledd.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Administrasjonskostnadene blir høyere for land som har ansvar for mange operatører. Norge har ansvar for få operatører sammenlignet med de fleste andre land. Antallet kvoter hvert land får anledning til å selge er uavhengig av hvor mange operatører landet administrerer. Salgskvotene fordeles ut fra 2010-utslippene, nærmere bestemt ut fra hvor stor andel av de kvotepliktige operatørenes 2010-utslipp som tilskrives hvert enkelt land.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har ikke vært forelagt Spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert fordi rettsakten ikke har spesielle konsekvenser for Norge. Forskriften som gjennomfører rettsakten i norsk rett har ikke vært på offentlig høring i Norge da høring anses som "åpenbart unødvendig" i utredningsinstruksens forstand.

Vurdering
Rettsakten er en oppdatering av en rettsakt som allerede er innlemmet i EØS-avtalen, og vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 14. mars 2022 og trådte i kraft 17. mars 2022.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 28. oktober 2022 gjennom EØS-komitébeslutning nr. 287/2022 og gjennomført i norsk rett 4. november 2022 gjennom henvisning i klimakvoteforskriften § 1-5 annet ledd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.03.2022
Anvendelsesdato i EU
25.03.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
28.10.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.10.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
29.10.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.11.2022
Anvendes fra i Norge
04.11.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0455
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro