Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser og retting

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2147 av 28. november 2019 om endring og retting av gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 om vilkårene for innførsel til Unionen av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2147 of 28 November 2019 amending and correcting Implementing Regulation (EU) 2018/659 on the conditions for the entry into the Union of live equidae and of semen, ova and embryos of equidae

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.7.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.5.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EU) 2018/659, som omhandler vilkår for import av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien til EØS fra tredjeland

Endringene går ut på å:

• Utsette ikrafttredelsen av prosedyrer som skal følges i forbindelse med midlertidig import av registrerte hester eller dersom midlertidig import av registrerte hester skal omgjøres til permanent import inntil IMSOC er operativt 14.12.2019.

• Tydeliggjøre at sæd fra visse land som ikke har godkjente sædstasjoner ikke kan importeres

• Tillate import av sæd fra Quatar

• Forby import av dyr, sæd, egg og embryo fra visse regioner av Brasil som ikke lenger er fri for snive

• Gjenåpne for import av registrerte dyr og avls- og produksjonsdyr fra visse områder i Mexico

• Endre navnsettingen FYROM til Nord-Makedonia

• Fjerne Norge fra tredjelandslisten fordi Norge er et EØS-land

• Forby import av registrerte dyr fra Kuwait grunnet utbrudd av snive

• Ajourføre fotnotene i tredjelandslisten i vedlegg I

• Korrigere/endre vilkårene som stilles med hensyn på encefalomyelitt i noen av helsesertifikatene for import av dyr,

• Forenkle testregime og karantenebestemmelser som gjelder for import av registrerte hester fra land som er anerkjent av OIE som fri for afrikansk hestepest

• Presisere hvilke arrangementer helsesertifikatmodellene og erklæringene for gjeninnførsel av registrerte hester, som har vært utført midlertidig i høyst 90 dager for å delta i konkurranser, er ment for.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i :

• Forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien

• Forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import av sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten berører importører av dyr av hestefamilien, importører av sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien og Mattilsynet. Det er lite innførsel av dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra slike dyr til Norge fra tredjeland. Det er ikke grunn til å tro at rettsakten vil påvirke innførselsvolumet nevneverdig.

At framtidige rettsakter på dette området kan innlemmes etter forenklet prosedyre gjør at regelverksendringer kan blir gjennomført samtidig i Norge og EU. Dette innebærer fordeler for både importører og Mattilsynet da man unngår de administrative og økonomiske byrder som følger av en senere ikafttredelse i Norge enn i EU.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Nærmere om endringen angående at Norge blir fjernet fra tredjelandslisten:

Det er svært positivt at forodningen fjerner Norge fra tredjelandslisten i forordning (EU) 2018/659. Norge er et EØS-land som følger EU-regelverket ved import fra tredjeland til EØS-området. At Norge står på tredjelandslisten i forordning (EU) 2018/659 er uheldig og innebærer at det fra rettsakten kan utledes at utførsel av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien fra Norge til EU ikke omfattes av samhandelsreglene (direktiv 2009/156/EF kapittel II, direktiv 92/65/EØF kapittel II og direktiv 90/425/EØF), men reglene om import fra tredjeland (direktiv 2009/156/EF kapittel III, direktiv 92/65/EØF kapittel III og direktiv 91/496/EØF). Dette bryter med prinsippet i EØS-avtalen vedlegg I, kapittel I (veterinæravtalen) om at forflytning av varer mellom Norge og EU skal skje etter de samme reglene som gjelder mellom EUs medlemsland. Det kan innebære at både norske dyr og avlsprodukter blir stoppet ved innførsel til EU. Et tilleggsmoment er at lister over tredjeland ofte dukker opp i annet veterinærregelverk som listene ikke har noen direkte sammenheng med. Kommisjonen foreslår ofte henvisning til tredjelandslister for å forenkle hvilke land det er tillatt å importere noe fra.

Man har i dialog med kommisjonen prøvd å finne en løsning på dette problemet og resultatet er forordning (EU) 2019/2147 som fjerner Norge fra tredjelandslisten i forordning (EU) 2018/659.

Denne endringen legger også til rette for at framtidige rettsakter som endrer forordning (EU) 2018/659 kan innlemmes i EØS-avtalen etter såkalt forenklet prosedyre. Vanligvis skal gjennomføringsrettsakter som omhandler import fra tredjeland innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre, jf. EØS-avtalen innlendende del nr. 7. Denne prosedyren innebærer at rettsaktene skal innlemmes raskt og skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig som i EU, uten forutgående vedtak i EØS-komiteen.

Gjennomføring av denne rettsakten i norsk rett er avhengig av at forordningene (EU) 2018/659 og 2018/1301 også gjennomføres.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.09.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.11.2019
Anvendelsesdato i EU
05.01.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.06.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
14.07.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.07.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.07.2020
Anvendes fra i Norge
15.07.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R2147
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro