Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser om Thailand

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/485 av 2. april 2020 om endring av vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 med hensyn til innførsel til Unionen av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien fra Thailand

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/485 of 2 April 2020 amending Annex I to Implementing Regulation (EU) 2018/659 as regards the entry into the Union of live equidae and of semen, ova and embryos of equidae from Thailand

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.7.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.7.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EU) 2018/659. Dette er listen over tredjeland hvorfra levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien kan importeres til EØS. Endringen innebærer at det ikke lenger er tillatt å importere fra Thailand. Grunnen er at landet nylig hadde utbrudd av afrikansk hestepest.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 15. juli 2020 nr. 1573 om import av dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien fra tredjestater (hesteimportforskriften)

Økonomiske og administrative konsekvenser
Import av dyr av hestefamilien eller sæd, egg eller embryo fra dyr av hestefamilien fra Thailand til Norge hører til sjeldenhetene. Derfor er det ikke grunn til å tro at rettsakten får vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for norske importører eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett var avhengig av at forordningene (EU) 2018/659, 2018/1301 og 2019/2147 ble gjennomført først. De tre forordningene ble innlemmet i EØS-avtalen etter ordinær prosedyre den 14.07.2020 og gjennomført i hesteimportforskriften den 15.07.2020.

Mattilsynet finner det hensiktsmessig og i tråd med EØS-avtalen at import til EØS av dyr av hestefamilien eller sæd, egg eller embryo fra dyr av hestefamilien fra Thailand ikke tillates så lenge landet ikke er fritt for afrikansk hestepest.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.04.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.04.2020
Anvendelsesdato i EU
06.04.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.07.2020
Anvendes fra i Norge
27.07.2020