Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser om Kuwait og Tyrkia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1777 av 27. november 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 om krav til innførsel til Unionen av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1777 of 27 November 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2018/659 on the conditions for the entry into the Union of live equidae and of semen, ova and embryos of equidae

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.1.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EU) 2018/659, som omhandler vilkår for import av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien til EØS fra tredjestater.

Endringene i denne rettsakten gjelder gjenåpning av import fra Kuvait og Tyrkia.

Kuwait har dokumentert at landet igjen er fri for snive, siden det siste tilfellet ble konstatert den 8. september 2019. Midlertidig innførsel av registrerte hester, gjeninnførsel etter midlertidig utførsel og import av registrerte hester og transitt av dyr av hestefamilien fra Kuwait bør derfor være tillatt. Opplysningene vedrørende Kuwait i bilag I til forordning (EU) 2018/659 bør derfor endres.

Tyrkia har fremlagt opplysninger som dokumenterer, at provinsene Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli og Tekirdag har vært frie for snive i over seks måneder, siden utbruddet på øya Büyükada den 25. desember 2019. Midlertidig innførsel av registrerte hester, gjeninnførsel etter midlertidig utførsel og import av registrerte hester samt transitt av dyr av hestefamilien fra provinsene Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli og Tekirdag bør derfor være tillat.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 15. juli 2020 nr. 1573 om import av dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien fra tredjestater (hesteimportforskriften)

Økonomiske og administrative konsekvenser
Import av dyr av hestefamilien eller sæd, egg eller embryo fra dyr av hestefamilien fra Kuvait og Tyrkia til Norge hører til sjeldenhetene. Det er ikke grunn til å tro at rettsakten får vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for noen her i landet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.11.2020
Anvendelsesdato i EU
20.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.12.2020
Anvendes fra i Norge
21.12.2020