Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/590 av 11. april 2019 om endring av vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 med hensyn til oppføringen av Storbritannia og Nord-Irland og visse av dets kronbesittelser i listen over tredjeland og deler av tredjeland hvorfra det er tillatt å innføre levende dyr av hestefamilien samt sæd, egg og embryo fra disse til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/590 of 11 April 2019 amending Annex I to Implementing Regulation (EU) 2018/659 as regards the inclusion of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and certain of its Crown Dependencies in the list of third countries and parts of the territory of third countries from which the entry into the Union of live equidae and semen, ova and embryos of equidae is authorised

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.4.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Den 22. marts 2019 vedtog Det Europæiske Råd afgørelse (EU) 2019/476 om forlængelse af fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU efter aftale med Det Forenede Kongerige. Det fastsættes i afgørelsen, at fristen i artikel 50, stk. 3, i TEU forlænges til den 12. april 2019, hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes i Underhuset senest den 29. marts 2019. Hvis udtrædelsesaftalen ikke er blevet godkendt senest den 29. marts 2019, ophører EU-retten med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige fra 13. april 2019 (»udtrædelsesdatoen«).

(2)De dyresundhedsmæssige krav vedrørende import til Unionen af dyr af hestefamilien er fastlagt ved direktiv 2009/156/EF. Det indeholder bestemmelser om, at kun dyr af hestefamilien, der kommer fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, der er opført på en liste over tredjelande, der er opstillet i overensstemmelse med nævnte direktiv, og som ledsages af et sundhedscertifikat, der svarer til en model, der ligeledes udfærdiges i overensstemmelse med nævnte direktiv, kan importeres til Unionen.

(3) De dyresundhedsmæssige krav for import til Unionen af sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien er fastlagt ved direktiv 92/65/EØF. Det indeholder bestemmelser om, at kun varer, der kommer fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, der er opført på en liste over tredjelande, der er opstillet i overensstemmelse med nævnte direktiv, og som ledsages af et sundhedscertifikat, der svarer til en model, der ligeledes udfærdiges i overensstemmelse med nævnte direktiv, kan importeres til Unionen. Det skal i sundhedscertifikatet attesteres, at varerne kommer fra godkendte sædopsamlingsstationer og sædbanker eller embryoopsamlings- og embryoproduktionshold, der er omfattet af garantier, som mindst svarer til dem, der er fastsat i kapitel I i bilag D til nævnte direktiv.

(4) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 fastsætter bl.a. listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader, at levende dyr af hestefamilien og sæd, æg og embryoner herfra indføres i Unionen.

(5) Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland har fremsat de nødvendige garantier for, at landet og visse af dets kronbesiddelser kan opfylde betingelserne i direktiv 2009/156/EF og 92/65/EØF samt i gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 for indførsel i Unionen af sendinger af dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien fra udtrædelsesdatoen ved fortsat at overholde EU-lovgivningen i en indledende periode på mindst 9 måneder.

(6) I betragtning af de særlige garantier fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og for at undgå unødige forstyrrelser af handelen efter udtrædelsesdatoen bør Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og visse af dets kronbesiddelser derfor opføres på listen over tredjelande og dele af tredjelande i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659, hvorfra det er tilladt at indføre levende dyr af hestefamilien og sæd, æg og embryoner herfra.

(7) Hvad angår sundhedsstatus for dyr af hestefamilien i Det Forenede Kongerige og Nordirland og dets kronbesiddelser bør landene henføres til sundhedsgruppe A, og alle typer af indførsel og indførsel af alle kategorier af dyr af hestefamilien bør tillades.

(8) Bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 bør derfor ændres.

(9) Nærværende forordning bør anvendes fra den 13. april 2019, medmindre EU-retten fortsat finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den dato.

(10) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.04.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet