Innføring av biometriske identifikasjoner i forbindelse med visumsøknader

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 390/2009 av 23. april 2009 om endring af de felles konsulære instrukser til de diplomatiske og konsulære representasjoner med hensyn til innføring av biometriske identifikatorer, herunder bestemmelser om organisering av modtakelse og behandling av visumsøknader

Siste nytt

Godkjent av regjeringen 17.8.2009 for innlemmelse i Schengen-samarbeidet

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonsforslaget, dansk utgave)

Formålet med dette forslag er at skabe et retsgrundlag, som gør det muligt for medlemsstaterne at registrere visumansøgeres obligatoriske biometriske identifikatorer – ansigtsbilledet og ti flade fingeraftryk – og tilvejebringe en retlig ramme for organiseringen af medlemsstaternes konsulære repræsentationer med henblik på gennemførelsen af visuminformationssystemet (VIS).

I Haag-programmet opfordrede Det Europæiske Råd Kommissionen til at fremlægge "et forslag om oprettelse af fælles ansøgningscentre, bl.a. med fokus på mulige synergier i forbindelse med udviklingen af VIS". Denne foranstaltning blev taget op i Rådets og Kommissionens handlingsplan om gennemførelse af Haag-programmet om styrkelse af frihed, sikkerhed og retfærdighed i Den Europæiske Union.

For at undgå, at alle medlemsstaterne skal installere det nødvendige udstyr til registrering af biometriske identifikatorer i hver enkelt konsulær repræsentation, opstod idéen om at operette "fælles ansøgningscentre". De fælles ansøgningscentre har to fordele: Det lokale konsulære samarbejde styrkes, og medlemsstaterne opnår en strømlining og en reduktion af omkostningerne, når de kan deles om ressourcerne. I den forbindelse drøftede medlemsstaterne også andre muligheder for at organisere ansøgningsproceduren for at nedbringe omkostningerne ved brugen af biometri, f.eks. outsourcing på steder, hvor de konsulære repræsentationer modtager særlig mange ansøgninger. Der foreslås en række løsninger, såsom repræsentation og outsourcing, og medlemsstaterne kan vælge den løsning, som bedst gør det muligt for dem at overholde deres retlige forpligtelser i forbindelse med udstedelse af visa. Der er taget hensyn til disse løsninger i dette forslag, som kan blive et første skridt hen imod en yderligere harmonisering af anvendelsen af de fælles konsulære instrukser og hen imod fremtidige fælles visumkontorer, uden at dette på nogen måde foregriber den kommende Tjeneste for EU's Optræden Udadtil.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
31.05.2006
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.04.2009
Anvendelsesdato i EU
29.05.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet