Innføring av 116-nummer for barn og for følelsesmessig støtte

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/698/EF av 29. oktober 2007 om endring av vedtak 2007/116/EF med omsyn til innføring av ytterlegare reserverte nummer som byrjar med "116"

Commission Decision 2007/698/EC of 29 October 2007 amending Decision 2007/116/EC as regards the introduction of additional reserved numbers beginning with ‘116

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.12.2008

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.5.2010)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsbeslutning 2007/698/EF endrer beslutning 2007/116/EF som er en del av EØS-avtalen.

Endringen medfører en tilføyelse av 2 nye nummer til annekset i beslutning 2007/116/EF. De nye nummerne er 116 111 Hjelpelinjer for barn og 116 123 Hjelpelinjer for følelsesmessig støtte. I annekset til beslutning 2007/116/EF er det allerede avsatt og gitt tjenestebeskrivelse for 116 000 Hotline for savnede barn.

116 111 Hjelpelinjer for barn
Tjenesten hjelper barn med behov for omsorg og beskyttelse og setter dem i forbindelse med tjenester og ressurser. Tjenesten gir barn en mulighet til å snakke med noen om forhold som angår dem.

Hvis tjenesten ikke er døgnkontinuerlig tilgjengelig (dvs. 24 timer dagen, 7, dager i uken, landsomfattende), forpliktes den som har tjenesten å gjøre informasjon om tilgjengeligheten offentlig tilgjengelig i en lett tilgjengelig form. De som ringer tjenesten når den ikke er tilgjengelig skal få informasjon om når den vil være tilgjengelig neste gang.

116 123 Hjelpelinje for følelsesmessig støtte
Tjenesten gir den som ringer en ekte menneskelig kontakt som lytter uten å dømme. Den tilbyr følelsesmessig støtte til personer som lider av ensomhet, befinner seg i en psykologisk krise eller har selvmordstanker.

Hvis tjenesten ikke er døgnkontinuerlig tilgjengelig (dvs. 24 timer dagen, 7, dager i uken, landsomfattende), forpliktes den som drifter tjenesten å gjøre informasjon om tilgjengeligheten offentlig tilgjengelig i en lett tilgjengelig form. De som ringer tjenesten når den ikke er tilgjengelig skal få informasjon om når den vil være tilgjengelig neste gang.

Det er også gjort endring i annekset vedrørende tilgjengelighet til 116 000 Hotline for savnede barn. Tjenesten skal være døgnkontinuerlig tilgjengelig (dvs. 24 timer dagen, 7, dager i uken, landsomfattende).

Forøvrig innebærer ikke beslutning 2007/698/EF noen substansielle endringer i beslutning 2007/116/EF.

Vurdering
Beslutningen er EØS-relevant og innlemmet i EØS-avtalen.

Post- og teletilsynet er aktuell myndighet mht. de oppgaver som gis de nasjonale myndighetene i følge beslutning 2007/116/EF, og er også det når det gjelder beslutning 2007/698/EF.

Forøvrig vises det til vurderinger knyttet til beslutning 2007/116/EF (se eget EØS-notat om dette).

Det har sålangt vært liten interesse i Norge for å ta i bruk og drifte 116-nummer. Post- og teletilsynet gjennomførte høring om slike nummer i april 2008. I høringeinngikk bl.a. spørsmål knyttet til informasjon om nummerne, finansiering, kvalitetsikring og forskriftsendring, samt nummer og tjenestebeskrivelser. Nummerne ble etter høringen kunngjort og gjort tilgjengelig for søkere høsten 2008. Det var ikke behov for ytterligere forskriftsendring som følge av beslutning 2007/698/EF utover forskriftsendringen av nummerforskriften § 16 som følger av beslutning 2007/116/EF.

Status
Beslutningen er gjennomført i norsk rett ved endring i forskrift 16. februar 2004 nr. 426 om nummerressurser for elektronsiek kommunikasjosnnett og -tjenester (nummerforskriften), §§ 20a-20e. Ikraft 1. januar 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.10.2007
Anvendelsesdato i EU
29.02.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 73, 19.12.2013, p. 35-36
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.07.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.07.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.07.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.11.2008
Anvendes fra i Norge
01.01.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0698
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro