Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/674 av 17. november 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/94/EU med hensyn til ladepunkter for motorvogner i gruppe L, landstrømforsyning til fartøyer for fart på innlands vannveier og fyllestasjoner for LNG for transport på vannveier, og om endring av nevnte direktiv med hensyn til koplinger for motorvogner for fylling av gassformig hydrogen

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/674 of 17 November 2017 supplementing Directive 2014/94/EU of the European Parliament and of the Council as regards recharging points for L-category motor vehicles, shore-side electricity supply for inland waterway vessels and refuelling points for LNG for waterborne transport, and amending that Directive as regards connectors for motor vehicles for the refuelling of gaseous hydrogen

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.9.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.9.2018)

Sammendrag av innhold
Delegert kommisjonsforordning 2018/674 er hjemlet i direktiv 2014/94 om alternative drivstoff (AFI-direktivet). AFI-direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 23/2018 av 9. februar 2018.

Kommisjonsforordningen gir supplerende bestemmelser om ladepunkter for elmotorsykler o.l. (kjøretøy klasse L), ladepunkter for landstrøm til transportfartøyer på indre vannveier og tankstasjoner for flytende naturgass (LNG) til sjøtransport. I tillegg endres bestemmelsene i direktiv 2014/674 vedrørende tilslutningsanordninger til motorkjøretøy for tanking av hydrogen.

Kjøretøyklasse L omfatter en rekke forskjellige kjøretøytyper med to, tre eller fire hjul, for eksempel to- og trehjulede mopeder og motorsykler, motorsykler med sidevogn, quadrisykler og minibiler.

Forordningen angir minimumskrav for hva slags kontakter som må være på offentlig tilgjengelige ladepunkter med vekselstrøm beregnet for elmotorsykler o.l., kategori L. For slike kjøretøy opp til 3,7 kilovoltampere (kVA) skal ladestasjonene minst inneholde enten kontakter eller adaptere av type 3A i henhold til standard EN 62196-2 eller kontakter og støpsler i henhold til IEC 60884.

For kjøretøy klasse L over 3,7 kVA skal ladestasjoner for vekselstrøm minst ha kontakter eller adaptere av type 2 i henhold til standard EN62196-2.

For landstrøm til fartøyer på innenlands vannveier skal kontaktene samsvare med EN 15869-2.

Tankstasjoner for flytende naturgass (LNG) for fartøy på innenlands vannveier skal oppfylle kravene i standarden SS-EN ISO. Det samme gjelder tankstasjoner for sjøgående skip som ikke omfattes av International Code of the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquidified Gases in Bulk (IGC).

I vedlegg II til direktiv 2014/94 erstattes punkt 2.4 slik at tilslutningsanordninger til motorkjøretøy for tanking av hydrogen, skal oppfylle standarden SS-EN ISO 17268.

Bestemmelsene i forordningen skal gjelde fra 24. mai 2020.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det legges til grunn at forordningen vil bli gjennomført i norsk rett ved forskrift med hjemmel i kommende lov som gjennomfører direktiv 2014/94.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for det offentlige. For eiere av lade- og tankstasjoner, samt tilbydere av strøm, hydrogen og LNG, kan det bli noe kostnader med å bringe kontakter, støpsler og andre tilslutningsanordninger i samsvar med forordningen.

Sakkyndige instansers merknader
Saken har ikke vært på høring. Samferdselsdepartementet har forelagt rettsakten for NFD, som har ansvar for maritim transport og innenlands vannveier.

Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i Spesialutvalget for transport. Samferdselsdepartementet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Dette er teknisk regelverk som ikke er problematisk for Norge.

Samferdselsdepartementet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 17. november 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.11.2017
Anvendelsesdato i EU
24.05.2020
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
21.09.2018
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge (av direktiv 2014/94/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.09.2021
Anvendes fra i Norge
01.11.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0674
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro