Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser om ladestasjoner for elektriske busser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1444 av 17. juni 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/94/EU med hensyn til standarder for ladestasjoner for elektriske busser

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1444 of 17 June 2021 supplementing Directive 2014/94/EU of the European Parliament and of the Council with regards standards for recharging points for electric buses

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ifølge direktiv 2014/94/EU bør tekniske specifikationer for ladestanderes og tankstationers interoperabilitet specificeres i europæiske eller internationale standarder. For endnu ikke vedtagne standarder bør standardiseringen baseres på standarder, der er under udarbejdelse.

(2) I medfør af artikel 10, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 har Kommissionen anmodet Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) og Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (Cenelec) om at udarbejde og vedtage hensigtsmæssige europæiske standarder eller ændre eksisterende europæiske standarder for elforsyning til vej- og søtransport samt transport ad indre vandveje; brintforsyning til vejtransport; og naturgasforsyning, herunder biometan, til vej- og søtransport samt transport ad indre vandveje.

(3) Som opfølgning på Kommissionens anmodning M/533 har CEN og Cenelec udarbejdet standarder, der indeholder de tekniske specifikationer for ladestandere til elektriske busser, jf. punkt 1.6 i bilag II til direktiv 2014/94/EU.

(4) CEN og Cenelec har oplyst Kommissionen om, at Type 2-stikforbindelser som beskrevet i standarden EN 62196-2 er den mest hensigtsmæssige type til normale vekselstrømsladestandere og højeffektvekselstrømsladestandere til elektriske busser.

(5) CEN og Cenelec har oplyst Kommissionen om, at stikforbindelser til det kombinerede opladningssystem "Combo2" som beskrevet i standarden EN 62196-3 bør anvendes til normale jævnstrømsladestandere og højeffektjævnstrømsladestandere til elektriske busser.

(6) CEN og Cenelec har underrettet Kommissionen om, at standarden EN 50696 bør anvendes på grænsefladeanordninger med automatisk kontakt til elektriske busser med konduktiv opladning i modus 4 i henhold til EN 61851-23-1 for at sikre interoperabilitet. Denne standard vil sammen med ovennævnte standarder spille en afgørende rolle for ibrugtagningen af elektriske busser i byerne.

(7) Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1161 er nationale mindsteandele af offentlige udbud forbeholdt nulemissionsbusser på op til 22,5 % i perioden 2021-2025 og 32,5 % i perioden 2026-2030. I takt med at stadig flere offentlige transportmyndigheder og operatører skifter til nulemissionsbusser for at nå disse mål, er det bydende nødvendigt at sikre fuld interoperabilitet mellem køretøjs- og opladningsinfrastruktur.

(8) Interoperabiliteten mellem de forskellige typer opladning af elektriske busser bør sikres for at skabe lige vilkår for fabrikanter og operatører og muliggøre stordriftsfordele, samtidig med at der sikres åbenhed over for teknologiske løsninger. Brugen af intelligent opladning, herunder køretøj-til-net-tjenester, bør forbedres yderligere.

(9) Medlemsstaternes eksperter, der blev hørt gennem Udvalget for Infrastruktur for Alternative Brændstoffer, og medlemsstaternes transportattachéer har rådgivet om de europæiske standarder og tekniske specifikationer, der er genstand for denne delegerede retsakt.

(10) Kommissionen bør derfor supplere punkt 1.6 i bilag II til direktiv 2014/94/EU med henvisningerne til de europæiske standarder og tekniske specifikationer, der er udviklet af CEN og Cenelec.

(11) Når nye tekniske specifikationer i bilag II til direktiv 2014/94/EU skal gennemføres ved delegerede retsakter, gælder en overgangsperiode på 24 måneder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
17.06.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.06.2021
Anvendelsesdato i EU
26.09.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet