Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter samt regler for informasjonssamfunnstjenester

Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations

Siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 28.9.2021 og kunngjort i EU-tidende 10.1.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Direktiv 98/34/EF konsoliderer og erstatter direktiv 83/189/EØF og senere endringer av dette. Direktivet er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg II (varer).

Direktivets virkeområde ble gjennom endringsdirektivet 98/48/EF (se lenke over til eget faktaark) utvidet til også å gjelde elektroniske informasjonstjenester. Dette direktivet er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XI (telekommunikasjons- og posttjenester) hvor det samtidig også er gjort en henvisning til basisdirektivet 98/34/EF.

BAKGRUNN (fra Kommisjonens faktaark, dansk utgave)

Dette direktiv tager sigte på at fjerne eller mindske hindringer for varers frie bevægelighed, som kan skyldes vedtagelse af forskellige nationale tekniske forskrifter, ved at gøre de nationale initiativer mere gennemskuelige for Europa-Kommissionen, de europæiske standardiseringsorganisationer og de øvrige medlemsstater.

RESUMÉ
Direktiv 98/34/EF kodificerer og afløser direktiv 83/189/EØF. Det indeholder to informationsprocedurer, den ene inden for standardområdet (frivillige tekniske specifikationer) og den anden vedrørende tekniske forskrifter (tvungne tekniske specifikationer) for industri-, landbrugs- og fiskeriprodukter.

Informationsprocedure vedrørende standarder:
Hver national standardiseringsorganisation underretter Kommissionen og alle de andre europæiske og nationale standardiseringsorganisationer, som er opregnet i direktivets bilag, om sine udkast til standarder eller ændringer af eksisterende standarder. Kommissionen kan forlange også at få tilsendt de nationale standardiseringsprogrammer, som dermed stilles til rådighed for de øvrige medlemsstater.

Kommissionen og de andre standardiseringsorganisationer har mulighed for at fremsætte bemærkninger til standardudkastene. De bliver i så fald underrettet om, hvordan de følges op. Derudover har standardiseringsorganisationerne mulighed for at deltage i standardiseringsarbejdet i de øvrige medlemsstater.

Informationsproceduren finder ikke anvendelse på udkast til nationale standarder, der gennemfører en international eller en europæisk standard.

Informationsprocedure vedrørende tekniske forskrifter
Hver medlemsstat giver Kommissionen meddelelse om sine udkast til tekniske forskrifter eller ændringer af tekniske forskrifter, grundene hertil og eventuel tilgrundliggende lovgivning eller administrative forskrifter. Hvis et udkast til teknisk forskrift begrænser markedsføring eller anvendelse af et kemisk stof af hensyn til folkesundheden eller beskyttelse af forbrugerne eller miljøet, skal der desuden gives nærmere oplysninger om stoffets egenskaber, virkninger og risici.
Derefter giver Kommissionen de øvrige medlemsstater meddelelse om det modtagne udkast. Der tages videst muligt hensyn til deres bemærkninger i den endelige tekst.

For at give Kommissionen og de andre medlemsstaterne mulighed for at reagere skal medlemsstaten vente 3 måneder, regnet fra indsendelse af meddelelsen, inden den endeligt vedtager sin tekniske forskrift. Denne status quo-periode er på 4 måneder, hvis der er tale om en frivillig aftale, og 6 måneder for alle udkast, hvis medlemsstaterne eller Kommissionen fremsætter en begrundet udtalelse om, at udkastet kan hæmme varernes frie bevægelighed.
Hvis Kommissionen ønsker at fremsætte forslag om eller vedtage en retsakt, der vedrører samme område, eller hvis udkastet vedrører et emne, som allerede er omfattet af et af Kommissionens forslag, skal den pågældende medlemsstat udsætte vedtagelsen af udkastet i 12 måneder. Såfremt Rådet i denne periode vedtager en fælles holdning, forlænges status quo-perioden med 6 måneder (til i alt 18 måneder).

Notifikationsproceduren finder hverken anvendelse på tekniske forskrifter, der udgør en fuldstændig gennemførelse af en international eller europæisk standard - i dette tilfælde er en simpel meddelelse til Kommissionen tilstrækkeligt - eller nationale forskrifter, der er i overensstemmelse med tekniske fællesskabsforskrifter eller andre EU-retlige bestemmelser.

Udvalg
Ved direktivet nedsættes der et stående udvalg, der er sammensat af repræsentanter for medlemsstaterne og har en repræsentant for Kommissionen som formand. Kommissionen hører udvalget om følgende:

* den rapport, som den hvert andet år aflægger om gennemførelsen af direktivet, og forslag til fjernelse af tekniske handelshindringer; i sidstnævnte tilfælde kan udvalget bl.a. anbefale, at der af de europæiske standardiseringsorganisationer udarbejdes en europæisk standard, eller at der gennemføres en harmonisering på EU-plan i den pågældende sektor
* ændring af listerne over de europæiske og de nationale standardiseringsorganisationer i bilag I og II til direktivet
* reglerne for præsentation af standarderne og standardiseringsprogrammerne, som de nationale standardiseringsorganisationer skal følge i forbindelse med informationsproceduren med hensyn til standarder
* ændring af procedurerne i direktivet mv.

Kommissionen kan desuden høre udvalget om de udkast til tekniske forskrifter, som er notificeret af medlemsstaterne, og - på opfordring af formanden eller en medlemsstat - om alle andre spørgsmål i forbindelse med direktivets gennemførelse.

Udvalgets arbejde er principelt fortroligt, men udvalget kan under iagttagelse af de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger søge sagkyndig bistand fra den private sektor.

Rapporter om gennemførelsen
Kommissionen sender hvert andet år en rapport til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg om gennemførelsen af direktivet.

Direktiv 98/48/EF udvider de ovenfor beskrevne informationsprocedurer til også at omfatte informationssamfundets tjenester, dvs. enhver tjeneste, der mod betaling ydes ad elektronisk vej på individuel anmodning fra en tjenestemodtager. Det gælder ikke radio- og tv-spredning, der er omfattet af direktiv 89/552/EØF (fjernsyn uden grænser).

Tiltrædelsesakten, som trådte i kraft i 2004, ændrer og supplerer bilag II til dette direktiv, for så vidt angår listen over nationale standardiseringsorganer.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 18.1.2001, p. 198-209
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
05.11.1999
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.11.1999
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.11.1999

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31998L0034
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro