Informasjonsforordningen om forvaltning av alternative investeringsfond: utfyllende bestemmelser om informasjon til EMSA

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/514 av 18. desember 2014 om de opplysningene vedkommende myndigheter skal oversende til Den europeiske verdipapir-og markedstilsynsmyndighet i henhold til artikkel 67 nr. 3 i europaparlaments-og rådsdirektiv 2011/61/EU (Informasjonsforordningen)

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/514 of 18 December 2014 on the information to be provided by competent authorities to the European Securities and Markets Authority pursuant to Article 67(3) of Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.10.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.5.2016)

Sammendrag av innhold
Forordningen angir hvilken informasjon europeiske verdipapirtilsynsmyndigheter skal rapportere til ESMA i forbindelse med vurderingen av om bestemmelsene om grensekryssende virksomhet i Direktiv 2011/61/EF om forvaltning av alternative investeringsfond (AIFMD) skal utvides til forvaltere etablert i land utenfor EØS.

Vurdering
Forordningen anses som EØS-relevant.

Status
Forordningen ble endelig vedtatt i EU 18. desember 2014.

Forordningen er til vurdering på EØS/EFTA-siden.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.12.2015
Anvendelsesdato i EU
16.04.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 18.1.2018, p. 301-307
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
30.09.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.10.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.10.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.10.2016
Anvendes fra i Norge
06.10.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0514
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro