Informasjon om opprinnelsesland eller -sted for hovedingrediensen i en matvare: retting av gresk språkversjon

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/802 av 17. mai 2019 om retting av den greske stråkversjonen av gjennomføringsforordning (EU) 2018/775 om om fastsettelse av bestemmelser for bruken av artikkel 26 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 om næringsmiddelopplysninger til forbrukerne med hensyn til angivelse av opprinnelsesstat eller opphavssted for hovedingrediensen i et næringsmiddel

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/802 of 17 May 2019 correcting the Greek language version of Implementing Regulation (EU) 2018/775 laying down rules for the application of Article 26(3) of Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council on the provision of food information to consumers, as regards the rules for indicating the country of origin or place of provenance of the primary ingredient of a food

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 6.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.12.2019)

Sammendrag av innhold
Den greske versjonen er rettet slik at den er likelydende som de andre språkversjonene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil ikke få noen rettslige konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering

Vurdering
Rettsakten har ingen praktiske følger for Norge.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.04.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.05.2019
Anvendelsesdato i EU
09.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet