Informasjon om investeringsprodukter: endringer til utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/975 av 17. mars 2022 om endring av de tekniske reguleringsstandardene fastsatt i delegert forordning (EU) 2017/653 med hensyn til utvidelse av overgangsordningene fastsatt i artikkel 14 nr. 2 til nevnte forordning og endring av de reglueringstekniske standardene fastsatt i delegert forordning (EU) 2021/2268 med hensyn til anvendelsesdatoen for nevnte forordning

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/975 of 17 March 2022 amending the regulatory technical standards laid down in Delegated Regulation (EU) 2017/653 as regards the extension of the transitional arrangement laid down in Article 14(2) of that Regulation and amending the regulatory technical standards laid down in Delegated Regulation (EU) 2021/2268 as regards the date of application of that Regulation

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.6.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EU) nr. 1286/2014 fastsættes ensartede bestemmelser om format og indhold af det dokument med central information, som PRIIP-producenter skal udarbejde, og om stillen til rådighed af dokumentet med central information for detailinvestorer med henblik på at sætte detailinvestorer i stand til at forstå og sammenligne PRIIP'ers vigtigste aspekter og risici. I henhold til artikel 32, stk. 1, i nævnte forordning er administrationsselskaber som defineret i artikel 2, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF og investeringsselskaber som omhandlet i artikel 27 i nævnte direktiv samt personer, der rådgiver om eller sælger enheder af investeringsinstitutter som omhandlet i artikel 1, stk. 2, i nævnte direktiv, imidlertid fritaget for forpligtelserne i nævnte forordning indtil den 31. december 2021. Når en medlemsstat anvender reglerne om format for og indhold af dokumentet med central information som fastsat i artikel 78-81 i direktiv 2009/65/EF på fonde, der ikke er investeringsinstitutter, og som udbydes til detailinvestorer, gælder overgangsordningen i artikel 32, stk. 1, i nævnte forordning for administrationsselskaber, investeringsselskaber og personer, som rådgiver om eller sælger enheder af sådanne fonde til detailinvestorer. Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/2259 blev forordning (EU) nr. 1286/2014 ændret for at forlænge den nævnte overgangsordning indtil den 31. december 2022.

(2) Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/653, der blev vedtaget på grundlag af artikel 8, stk. 5, artikel 10, stk. 2, og artikel 13, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1286/2014, fastsættes der regler for præsentation, indhold, gennemgang og revision af dokumenter med central information og betingelser for opfyldelse af kravet om at stille sådanne dokumenter til rådighed. Artikel 14, stk. 2, i nævnte delegerede forordning gjorde det muligt for PRIIP-producenter at anvende dokumentet med central investorinformation, der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 78-81 i direktiv 2009/65/EF, for at give specifikke oplysninger med henblik på artikel 11-13 i nævnte delegerede forordning frem for det dokument med central information, der er omhandlet i delegeret forordning (EU) 2017/653, indtil den 31. december 2019, forudsat at mindst én af de underliggende investeringsmuligheder, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1, i nævnte delegerede forordning, er en UCITS eller et investeringsinstitut, som ikke er en UCITS, som omhandlet i artikel 32 i forordning (EU) nr. 1286/2014. Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1866 blev overgangsordningen forlænget indtil den 31. december 2021, og ved Kommissionens delegerede forordning 2021/2268 blev delegeret forordning (EU) 2017/653 ændret for yderligere at forlænge den nævnte overgangsordning indtil den 30. juni 2022.

(3) Eftersom den overgangsordning, der er omhandlet i artikel 32, i forordning (EU) 1286/2014, nu er blevet forlænget ved forordning (EU) 2021/2259 indtil den 31. december 2022, er det nødvendigt at denne forlængelse også afspejles i delegeret forordning (EU) 2017/653 og at forlænge overgangsordningen yderligere fra den 30. juni 2022 indtil den 31. december 2022. Delegeret forordning (EU) 2017/653 bør derfor ændres.

(4) Det er nødvendigt at sikre, at delegeret forordning (EU) 2021/2268 kun finder anvendelse fra dagen efter udløbet af den overgangsordning, der er fastsat i artikel 32 i forordning (EU) 1286/2014. Den dato, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2021/2268, bør derfor erstattes. Delegeret forordning (EU) 2021/2268 bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.03.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.03.2022
Anvendelsesdato i EU
14.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet