Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået 2016

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/461 av 30. mars 2016 om endring av rådsforordning (EF) nr. 297/95 om inflasjonsjustering av avgifter som skal betales til Det europeiske legemiddelbyrået (EMA)

Commission Regulation (EU) 2016/461 of 30 March 2016 amending Council Regulation (EC) No 297/95 as regards the adjustment of the fees of the European Medicines Agency to the inflation rate with effect from 1 April 2016

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 23.9.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.10.2016)

Sammendrag av innhold
I forordning (EF) nr. 726/2004 er det fastsatt at Det europeiske legemiddelbyråets (EMAs) inntekter skal utgjøres dels av et bidrag fra Fellesskapet og dels av avgifter som virksomheter betaler for å oppnå og bevare EU-markedsføringstillatelser for human- og veterinærlegemidler, samt for andre tjenester som ytes av EMA. I forordning (EF) nr. 297/95 er avgiftskategoriene og avgiftsnivåene fastlagt. I henhold til forordning (EF) nr. 297/95 artikkel 12 skal Kommisjonen gjennomgå EMAs avgifter og ajourføre disse i overensstemmelse med inflasjonssatsen, med virkning fra 1. april hvert år. Ifølge Eurostat (EUs statistikkorganisasjon) var inflasjonen i Fellesskapet 0,2 % i 2015. Forordning (EU) nr. 2016/461 innebærer en ajourføring av avgiftene til EMA i overensstemmelse med inflasjonssatsen, og endrer forordning (EF) 297/95. Avgiftene gjelder ved søknad om, eller endring av, markedsføringstillatelse for et legemiddel i sentral prosedyre. Disse søknadene sendes EMA i samsvar med legemiddelforskriften kapittel 6. EMA krever inn avgiftene i forbindelse med søknadsprosessen, og norske myndigheter er ikke involvert i innkrevningsprosessen.

Rettsakten medfører ingen rapporteringsforpliktelser.

Merknader

Rettslige konsekvense
• Hjemmel i EU-traktaten er artikkel 114 og 168(4)
• Gjeldende forordning om avgifter til EMA er gjennomført i legemiddelforskriften.
• Forordningen inntas i legemiddelforskriften ved henvisning.
• Rettsakten skal grupperes i Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet)
• Det anses ikke nødvendig å sende saken på høring. Det vurderes at en slik årlig inflasjonsjustering av avgift ikke er nødvendig å høre jf. forvaltningsloven § 37 bokstav c). Regelverket/saken er ukontroversiell, uviktig i den forstand at årlig avgiftsjustering er det normale og forventet av aktørene og at saken er preget av «teknisk karakter».

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ikke administrative konsekvenser for Norge. Privates kostnader ved å søke markedføringstillatelse i sentral prosedyre blir justert i samsvar med inflasjonsraten i EU. Rettsakten får ikke økonomiske konsekvenser for norske myndigheter.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
30.03.2016
Anvendelsesdato i EU
01.04.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 36, 15.6.2017, p. 92-94
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.06.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.06.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0461
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro