Importrestriksjoner for solsikkerolje fra Ukraina

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/388/EF av 23. mai 2008 om fastsettelse av særlige betingelser for import av solsikkeolje med opprinnelse i eller avsendt fra Ukraina på grunn av risiko for forurensing med mineralsk olje

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmes i EØS-avtalen som hastesak ved forenklet prosedyre (uten vedtak i EØS-komiteen).

Bakgrunn (fra Kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Den 23. april 2008 blev det til det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF) indberettet, at der var påvist høje koncentrationer af mineralsk olie i solsikkeolie med oprindelse i Ukraine. Denne forurening med mineralsk olie er senere blevet bekræftet i flere sendinger af rå solsikkeolie med oprindelse i Ukraine, som er blevet importeret til Fællesskabet i de seneste måneder. Solsikkeolie indeholdende høje koncentrationer af mineralsk olie er uegnet til konsum og anses dermed for usikker. Forureningskilden kendes endnu ikke.

(2) Europa-Kommissionen har gentagne gange indtrængende anmodet de ukrainske myndigheder om at oplyse, hvordan olien er blevet forurenet, og hvilke foranstaltninger der er truffet for at forhindre lignende tilfælde i fremtiden. De ukrainske myndigheder er ligeledes blevet bedt om at garantere for gennemførelsen af foranstaltninger, der effektivt skal sikre behørig prøveudtagning og analyse til påvisning af forekomst af mineralsk olie i sendinger af solsikkeolie, der sendes til Fællesskabet fra Ukraine.

(3) Der arbejdes i Ukraine på at identificere forureningskilden. De ukrainske myndigheder har også forpligtet sig til at etablere et passende kontrolsystem, som kan sikre, at det for alle sendinger af solsikkeolie, der skal eksporteres til Den Europæiske Union, certificeres, at olien ikke indeholder mineralsk olie i koncentrationer, der gør solsikkeolien uegnet til konsum. Kommissionen har imidlertid endnu ikke fået nærmere oplysninger om dette kontrolsystem. Kommissionen bør vurdere kontrolog certifikatudstedelsessystemet med henblik på at efterprøve, at systemet er nøjagtigt og pålideligt og sikrer, at solsikkeolie, der eksporteres til Fællesskabet, ikke indeholder mineralsk olie i koncentrationer, der gør solsikkeolien uegnet til konsum. Det må sikres, at der ikke eksporteres solsikkeolie til Fællesskabet, før et sådant kontrol- og certifikatudstedelsessystem er etableret og Kommissionen har vurderet og godkendt det. Kontrolog certifikatudstedelsessystemet vil blive vurderet på grundlag af detaljerede oplysninger fra de ukrainske myndigheder.

(4) Risikoniveauet taget i betragtning bør medlemsstaterne undersøge sendinger af solsikkeolie for forekomst af mineralsk olie, så der gives yderligere garantier, der underbygger nøjagtigheden og pålideligheden af det kontrol- og certifikatudstedelsessystem, der etableres af de ukrainske myndigheder.

(5) I henhold til artikel 53 i forordning (EF) nr. 178/2002 kan der vedtages relevante EF-beredskabsforanstaltninger vedrørende fødevarer og foder, der er importeret fra et tredjeland, for at beskytte menneskers sundhed, dyresundheden eller miljøet, hvis denne risiko ikke kan styres på tilfredsstillende vis ved hjælp af de foranstaltninger, der træffes af medlemsstaterne hver for sig.

(6) På grund af risikoen for forurening med mineralsk olie bør der ikke importeres solsikkeolie med oprindelse i eller afsendt fra Ukraine, før det kontrol- og certifikatudstedelsessystem, som skal etableres af de ukrainske myndigheder, er blevet vurderet og godkendt.

(7) Medlemsstaterne er blevet underrettet om forureningshændelsen og har truffet de relevante foranstaltninger til at trække den forurenede solsikkeolie og fødevarer indeholdende den forurenede solsikkeolie, der allerede er bragt i omsætning, tilbage fra markedet, sådan som Europa-Kommissionen har anbefalet det via RASFF.

(8) På grund af sagens hastende karakter bør de midlertidige beskyttelsesforanstaltninger vedtages efter proceduren i artikel 53, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 178/2002, i afventning af at Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed har afholdt møde, og efter at Ukraines myndigheder er blevet informeret.

(9) Denne beslutning tages op til revision efter proceduren i artikel 52, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 178/2002

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.05.2008
Anvendelsesdato i EU
13.06.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Anvendes fra i Norge
13.06.2008