Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 506/2011 av 23. mai 2011 som endrer forordning (EU) nr. 297/2011 om særlige krav til import av fôr og næringsmidler som har opprinnelse i eller er sendt fra Japan etter ulykken på atomkraftverket i Fukushima

Commission Implementing Regulation (EU) No 506/2011 of 23 May 2011 amending Regulation (EU) No 297/2011 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.8.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.10.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EU) nr. 297/2011 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan etter ulykken ved atomkraftverket i Fukushima. Rettsakten tar Kanagawa-området inn i listen med berørte områder i Japan. Årsaken til dette er at det er gjort flere funn av radioaktivt cesium i grønn te fra dette området. Følgende områder i Japan er nå definert som berørte områder i henhold til forordning (EU) nr. 297/2011 artikkel 2(3): Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba og Kanagawa.I tillegg er det gjort presiseringer om kontrollregimet for forsendelser som ikke har sin opprinnelse i et av de berørte områdene, men som sendes fra et berørt område. Her må importøren bekrefte i erklæringen at produktene som sendes fra et av de berørte områdene ikke har sin opprinnelse der, samt at de ikke har blitt utsatt for radioaktivitet under transporten. Disse forsendelsene vil være gjenstand for fysisk kontroll med en kontrollfrekvens på 20 %. Erklæringen i vedlegg I til forordning (EU) nr. 297/2011 har også blitt justert i forhold til endringene som er presentert ovenfor. Gyldighetsperioden til forordning (EU) nr. 297/2011 har tidligere vært satt til 30. juni 2011. Denne perioden er nå forlenget til 30. september 2011. Det vil bli foretatt en vurdering av situasjonen i Japan før gyldighetsperioden til forordningen utløper.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Rettsakten endrer i prinsippet ikke kontrollfrekvensen eller introduserer nye produkter til dette kontrollregimet, og vil derfor ikke medføre nye administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige eller næringen på dette punkt. Innføringen av et nytt område i forordningen vil medføre en endring av kontrollfrekvensen for forsendelser, en reduksjon fra 20 % til 10%, på grunn av at Japan nå selv tar utvidede prøver på forsendelser fra dette nye området. Dette vil til en viss grad gi en besparelse for det offentlige og næringen ved at man ikke lenger har en så høy frekvens på kontrollen på forsendelser fra området Kanagawa.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2011 nr. 338 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan.Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 23. mai 2011, med ikrafttredelse 25. mai 2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.05.2011
Anvendelsesdato i EU
25.05.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.05.2011
Anvendes fra i Norge
26.05.2011