Importrestriksjoner akvakulturdyr fra Malaysia

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1252/2008 av 12. desember 2008 om avvik fra forordning (EF) 1251/2008 og suspensjon av import til EU/EØS fra Malaysia av forsendelse av visse akvakulturdyr

Commission Regulation (EC) No 1252/2008 of 12 December 2008 derogating from Regulation (EC) No 1251/2008 and suspending imports into the Community from Malaysia of consignments of certain aquaculture animals

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.1.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.3.2009)

Sammendrag av innhold
Liste over tredjestater hvorfra import av akvakulturdyr er tillatt til EU/EØS, er gitt i forordning (EF) nr. 1251/2008 sammen med vilkår og krav til serifikater og liste over vektorarter. Forordning (EF) nr. 1252/2008 endrer kun listen over tredjestater. Listen er endret slik at det kun er enkelte arter av karpefisk som er tillatt å importere til akvarieformål fra Malaysia.

Rettsakten medfører ikke notifiseringsplikt til ESA.

Merknader
Forskrift som gjennomfører forordning (EF) nr. 1251/2008 er ennå ikke gjennomført i norsk rett, men vil bli sendt på høring om kort tid sammen med andre forslag til endringer av omsetnings- og sykdomsforskriften (FOR 2008-06-17 nr. 819). I den forbindelse er planen at forordning (EF) nr. 1252/2008 også gjennomføres i samme forskrift. Siden forordning (EF) nr. 1251/2008 hovedsakelig inneholder bestemmelser som gjennomføres i norsk rett etter vanlig prosedyre, er heller ikke listen over tredjestater gjennomført etter forenklet prosedyre.

Det materielle innholdet i forordning (EF) nr. 1252/2008 er likevel ivaretatt i gjeldende norsk rett. Kommisjonsvedtak 2008/641/EF, som har det samme materielle innholdet som forordning (EF) nr. 1252/2008, er allerede gjennomført i norsk rett. Kommisjonsvedtak 2008/641/EF fastsetter tilsvarende endring av lister over tredjestater som gitt i kommisjonsvedtak 2003/858/EF og 2006/656/EF.

Vedtak 2008/641/EF er gjennomført ved at lister over tredjestater er oppdatert og lagt ut på Mattilsynets hjemmesider i tilknytning til omsetnings- og sykdomsforskriften, jf. EØS-notat etter forenklet prosedyre til vedtak 2008/641/EF publisert 12.11.2008. Lister over tredjestater som gitt i kommisjonsvedtak 2003/858/EF og 2006/656/EF vil være gjeldende i norsk rett frem til forskrift som gjennomfører forordning (EF) nr. 1251/2008 er fastsatt. Det vil derfor ikke få noen praktisk betydning om forodning (EF) nr. 1252/2008 gjennomføres på et senere tidspunkt.

Forodning (EF) nr. 1252/2008 skal i utgangspunktet gjennomføres etter forenklet prosedyre, men forodning (EF) nr. 1252/2008 endrer forordning (EF) nr. 1251/2008 som hovedsakelig inneholder bestemmelser som gjennomføres i norsk rett etter vanlig prosedyre og høring. Forodning (EF) nr. 1252/2008 gjennomføres samtidig med forordning (EF) nr. 1251/2008. Begge forordningene gjennomføres i henvisningsforskrift som sendes på høring. Det materielle innholdet i forordning (EF) nr. 1252/2008 er likevel ivaretatt i gjeldende norsk rett, jf. gjennomføringen av kommisjonsvedtak 2008/641/EF.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.12.2008
Anvendelsesdato i EU
01.01.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.12.2009
Anvendes fra i Norge
13.12.2009