Importbetingelse og offentlig kontroll av visse prøver, kjæledyr og sammensatte produkter

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/887 av 28. mars 2022 om endring av delegert forordning (EU) 2019/625 med hensyn til kodene i den kombinerte nomenklartur og harmoniserte system og importbetingelser for visse sammensatte produkter, endring av delegert forordning (EU) 2019/2122 med hensyn til visse prøver og kjæledyr som er unntatt fra offentlig kontroll ved grensekontrollstasjoner, og endring av delegert forordning (EU) 2021/630 med hensyn til kravene til sammensatte produkter som er unntatt fra offentlig kontroll ved grensekontrollstasjoner

Comission Delegated Regulation (EU) 2022/887 of 28 March 2022 amending Delegated Regulation (EU) 2019/625 as regards Combined Nomenclature and Harmonised System codes and import conditions of certain composite products, amending Delegated Regulation (EU) 2019/2122 as regards certain samples and pet birds exempted from official controls at border control posts and amending Delegated Regulation (EU) 2021/630 as regards requirements for composite products exempted from official controls at border control posts

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 25.6.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.7.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjør nødvendige endringer og oppdateringer til forordning (EU) 2019/625 for å rette opp henvisninger og klargjøre reglene. Hovedinnholdet i endringen er en justering av regelverkshenvisninger og begreper, innføring av krav til vitamin D3 og bipollen, en generell oppdatering av KN-kodene for å fange opp riktige produkter, klargjøring av reglene for råmelk-baserte produkter (sammensatte produkter), endring av art. 13 for å klargjøre hvilke produkter som skal bruke hvilke dokumenter, og presiseringer i de private erklæringene omfattet av art. 14.

Videre endres forordning (EU) 2019/2122, som gir en rekke unntak fra kravene om grensekontroll av næringsmidler som reisende har i bagasjen, kontroll av kjæledyr og unntak fra kontroll for visse produkter til forskning. Her endres art. 4 med nye krav til dokumentasjonen som skal følge forsendelser med prøver som skal unntas fra grensekontroll, art. 10 endres for å poengtere hvilke produkter som er omfattet eller ikke av unntaket for grensekontroll, justering av regelverkshenvisninger, endring av vedlegg I og III for å blant annet klargjøre vektgrensene som det er tillatt å ha med seg.

Til sist endres forordning (EU) 2021/630, der art. 3 endres for å fremheve hvilke sammensatte produkter som ikke er omfattet av unntak fra grensekontroll og oppdatere regelverkshenvisninger.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring av forskrift 9. mars 2020 nr. 718 om offentlig kontroll – særlige hygieneregler ved import – forordning (EU) 2019/625. Forordning (EU) 2019/2122 og (EU) 2021/30 er ikke tatt inn i norsk rett per tid, men endringene vil tas inn samtidig som gjennomføringen av hovedrettsaktene.

Økonomiske og administrative konsekvenser
I forbindelse med endringene for vitamin D3 og bipollen vil dette åpne for at disse produktene kan importeres til EU/EØS, med de kontrollkostnadene dette vil medføre for både næringen og Mattilsynet.

Videre vil presiseringene og justeringene gi brukerne et klarere regelverk å forholde seg til.

Rettsakten vurderes ellers ikke til å medføre noen andre økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet, men bidrar til å klargjøre en rekke bestemmelser som vil kunne spare næringen for tid og penger.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Endringene som gjøres til forordning (EU) 2019/625, (EU) 2019/2122 og (EU) 2021/630 fremstår som fornuftige og nødvendige for å sikre en bedre og riktig gjennomføring av disse reglene. Inkluderingen av flere hygienekrav knyttet til nye produkter vil åpne for muligheten til å importere disse produktene.

Regelverksoppdateringene og presiseringene av kravene bidrar til å gi et klarere regelverk å forholde seg til.

Rettsakten inneholder flere henvisninger til den europeiske tolltariffen. I den norske gjennomføringen vil disse oversettes til de tilsvarende norske varenumrene og henvisningene til de europeiske varenumrene i rettsakten vil ikke være et problem.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
28.03.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.03.2022
Anvendelsesdato i EU
27.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet