Import og transitt av fjørfevarer fra USA i forbindelse med fugleinfluensa

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/481 av 20. mars 2017 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 når det gjelder oppføringen av De forente stater på lista over tredjestater, områder, soner eller segmenter hvorfra visse fjørfeprodukter kan importeres til eller transitteres gjennom Unionen i forbindelse med høypatogen aviær influensa

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/481 of 20 March 2017 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for the United States in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenza

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 8.4.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.3.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer del 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008. Dette er en liste over tredjestater, områder, soner og segmenter hvorfra fjørfe og fjørfeprodukter kan importeres til eller transitteres gjennom EU. Endringen innebærer at import og transitt av fjørfe og fjørfeprodukter fra visse deler av statene Tennessee og Alabama i USA ikke er tillatt etter 4. mars 2017. Fjørfe og fjørfeprodukter som er fremstilt før 4. mars 2017 kan likevel importeres eller transitteres i 90 dager etter denne datoen. Restriksjonene innføres på bakgrunn av at det er påvist høypatogen aviær influensa av subtype H7N9 i området.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ved søk i Statistikkbanken (Statistisk sentralbyrå) er det ikke funnet at det er importert fjørfe eller fjørfekjøtt fra USA til Norge verken i 2015 eller 2016. Derfor er det ikke grunn til å tro at importrestriksjonene får administrative eller økonomiske konsekvenser for noen her i landet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Etter påvisning av høypatogen aviær influensa på en fjørfevirksomhet i staten Tennessee den 4. mars 2017 kan ikke lenger hele USA betraktes som fritt for sykdommen. Veterinærmyndighetene i USA har opprettet en kontrollsone rundt virksomheten, som omfatter deler av staten Tennessee og deler av staten Alabama, og lagt ned forbud mot å utstede helsesertifikater for fjørfe og fjørfeprodukter til EU fra dette området. De har i tillegg gjennomført sanering for å bekjempe sykdommen og forebygge spredning av den. USA har gitt opplysninger om den epidemiologiske situasjonen i landet og tiltakene som er truffet for å hindre videre spredning av sykdommen. Europakommisjonen har evaluert disse opplysningene. På bakgrunn av evalueringen og garantier gitt av USA, har Europakommisjonen kommet til at det som smitteforebyggende tiltak er tilstrekkelig å innføre restriksjoner på import og transitt av fjørfe og fjørfeprodukter kun fra det området i USA som er berørt av sykdommen. Mattilsynet slutter seg til dette og vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.03.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.03.2017
Anvendelsesdato i EU
24.03.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.03.2017
Anvendes fra i Norge
24.03.2017