Import og transitt av fjørfevarer fra Storbritannia i forbindelse med fugleinfluensa

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/568 av 6. april 2021 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 med hensyn til opplysninger om Det forente kongerike i listen over tredjeland, områder, soner og segmenter, hvorfra import til eller transitt gjennom Unionen av visse fjørfeprodukter er tillatt i forbindelse med høypatogen aviær influensa

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/568 of 6 April 2021 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for the United Kingdom in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into and transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenza

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.4.2021. Norsk forskrift kunngjort 8.4.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, engelsk utgave)

(1) Der er ved Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 fastsat krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat til brug ved import til og transit, herunder oplagring under transit, gennem Unionen af fjerkræ og fjerkræprodukter (»varerne«). I henhold til nævnte forordning må varerne kun importeres til og sendes i transit gennem Unionen fra tredjelande, områder, zoner og segmenter, der er opført i kolonne 1 og 3 i skemaet i del 1 i bilag I til samme forordning.

(2) Der er ved forordning (EF) nr. 798/2008 også fastsat betingelser for, hvornår et tredjeland, et område, en zone eller et segment kan betragtes som fri(t) for højpatogen aviær influenza (HPAI).

(3) I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (udtrædelsesaftalen), særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til nævnte protokol, finder direktiv 2002/99/EF og 2009/158/EF og Kommissionens retsakter, der har disse som retsgrundlag, anvendelse på og i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland efter overgangsperiodens udløb som fastsat i udtrædelsesaftalen.

(4) Det Forenede Kongerige, bortset fra Nordirland, er derfor opført i skemaet i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 som et tredjeland, hvorfra import til og transit gennem Unionen af visse fjerkræprodukter er tilladt fra visse dele af dets område, afhængigt af forekomsten af HPAI. Denne regionalisering af Det Forenede Kongerige er fastsat i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/256.

(5) Den 29. marts 2021 bekræftede Det Forenede Kongerige forekomsten af HPAI af subtype H5N8 på en fjerkræbedrift i East Staffordshire.

(6) Veterinærmyndighederne i Det Forenede Kongerige oprettede en kontrolzone på 10 km omkring den angrebne bedrift og gennemførte sanering med henblik på at bekæmpe HPAI og begrænse spredning af sygdommen. Desuden bekræftede veterinærmyndighederne i Det Forenede Kongerige, at de straks suspenderede udstedelsen af veterinærcertifikater for sendinger af varer bestemt til eksport til Unionen fra hele Det Forenede Kongeriges område, bortset fra Nordirland.

(7) Det Forenede Kongerige har indsendt oplysninger til Kommissionen om den epidemiologiske situation i landet og de foranstaltninger, det har truffet for at forhindre yderligere spredning af HPAI, og Kommissionen har nu evalueret disse oplysninger. På grundlag af denne evaluering bør der indføres restriktioner for indførsel til Unionen af varer fra det område, for hvilket veterinærmyndighederne i Det Forenede Kongerige har indført restriktioner på grund af det nuværende HPAI-udbrud i East Staffordshire.

(8) Oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige i skemaet i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 bør derfor ændres for at tage højde for den nuværende epidemiologiske situation i dette tredjeland.

(9) Bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 bør derfor ændres.

(10) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.04.2021
Anvendelsesdato i EU
10.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.04.2021
Anvendes fra i Norge
10.04.2021