Import og transitt av fjørfevarer fra Storbritannia i forbindelse med fugleinfluensa

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/24 av 13. januar 2021 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 med hensyn til opplysningene om Det forente kongerike i listen over tredjeland, områder, zoner og segmenter, hvorfra visse fjørfeprodukter kan importeres til og sendes i transitt gjennom Unionen i forbindelse med høypatogen aviær influensa

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/24 of 13 January 2021 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for the United Kingdom in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into and transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenza

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 26.1.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.1.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer oppføringen av Storbritannia i del 1 av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 når det gjelder områder for tillatelse til import og transitt av fjørfe og fjørfeprodukter. Forordningen fastsetter krav vedrørende utstedelse av sertifikat til bruk ved import og transitt. Varene kan kun importeres til og sendes i transitt gjennom Unionen fra tredjeland som er oppført i kolonnene 1 og 3 på listen del 1 i vedlegg 1. Forordning (EU) nr. 798/2008 setter også krav til betingelser for når et land eller område kan erklæres fri for fugleinfluensa.

Åtte nye utbrudd med HPAI er registrert. Videre er det også satt inn sluttdato for restriksjoner rundt høsten og vinterens utbrudd av HPAI i Storbritannia.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endringene medfører at forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater må endres i henhold til rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.01.2021
Anvendelsesdato i EU
17.01.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.01.2021
Anvendes fra i Norge
18.01.2021