Import og kontroll av økologiske produkter: unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/977 av 7. juli 2020 om unntak fra forordning (EF) nr. 889/2008 og (EF) nr. 1235/2008 med hensyn til kontroll av produksjonen av økologiske produkter på grunn av covid-19-pandemien

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/977 of 7 July 2020 derogating from Regulations (EC) No 889/2008 and (EC) No 1235/2008 as regards controls on the production of organic products due to the COVID-19 pandemic

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.7.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.6.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjennomfører midlertidige unntak fra visse bestemmelser om kontroll av økologisk produksjon i forordning (EF) nr. 889/2008 og forordning (EF) nr. 1235/2008. Disse midlertidige unntakene er vurdert som nødvendige med bakgrunn i nasjonale restriksjoner på grunn av COVID-19 pandemien. Rettsakten vil ha tilbakevirkende kraft fra 1. mars, og gjelde frem til og med 30. september 2020. For minimumskravene til kontroll og prøvetaking vil imidlertid unntakene bli beregnet totalt for 2020, og er nærmere spesifisert i oversikten nedenfor.

Rettsakten gjennomfører følgende midlertidige unntak i bestemmelser i forordning (EF) nr. 889/2008:

• Unntak fra artikkel 65(1), hvor kravet om årlig fysisk kontroll og fornyelse av økologisertifikatet for virksomhetene kan erstattes med dokumentkontroll for lavrisiko virksomheter. I tillegg til dokumentkontroll kan det også benyttes andre tilgjengelige kommunikasjonsmetoder når det vurderes som nødvendig. Det er kompetent myndighet eller hvor hensiktsmessig kontrollorganet, som skal vurdere hvilken risikokategori den enkelte virksomhet blir definert som i henhold til en prosedyre for risikovurdering (jf. artikkel 27(3) i forordning (EF) nr. 834/2007). Dette unntaket vil kunne gjennomføres fra 1. mars og ut året.

• For øvrige virksomheter skal fysisk kontroll gjennomføres så raskt som mulig når nasjonale korona-restriksjoner oppheves. Dette omfatter også nye virksomheter som søker om tilknytning til den økologiske kontrollordningen. Økologisertifikatet for virksomheter kan midlertidig forlenges inntil 30. september, dersom sertifikatet utløper før fysisk kontroll kan gjennomføres. I tillegg kan det gjennomføres tilsvarende kontroll som for lavrisikovirksomheter inntil nasjonale korona-restriksjoner oppheves.

• Unntak for artikkel 65(2), og antall prøver av økologiske produkter kan reduseres fra 5% til 2% beregnet ut fra antall økologiske virksomheter. Prosentandelen beregnes for hele 2020.

• Unntak fra artikkel 92c(2) punkt b og c med reduksjon i minimum prosentandel tilleggskontroller og uanmeldte kontroller fra 10% til 5%. Prosentandelen beregnes for 2020.

• Unntak fra artikkel 92a(4), hvor fristen for å svare på oppfølging av notifiseringssaker i OFIS øker fra 30 til 60 kalenderdager.

• Unntak fra artikkel 92e, hvor årlig inspeksjon av kontrollorgan kan gjennomføres ved hjelp av andre kommunikasjonsmetoder enn ved fysisk kontroll. Dette gjelder dersom kontrollen er planlagt å gjennomføres før 30. september. Ordlyden "årlig inspeksjon" av kontrollorgan endres til "årlig overvåking tilsyn".

Rettsakten gjennomfører følgende midlertidig unntak i bestemmelser i forordning (EF) nr. 1235/2008:

• Unntak fra artikkel 13.2 og 13.6, hvor det blir unntak for krav om papiroriginaler av importsertifikater ved import av økologiske produkter fra tredjeland. I en midlertidig periode vil det derfor kun være krav om at kontrollorganet i tredjeland utsteder importsertifikat i TRACES NT, og at vedkommende myndighet i førstemottaker EØS-land godkjenner importsertifikater i TRACES NT.

• Unntak fra artikkel 15.4, hvor fristen for å svare på oppfølging av notifiseringssaker i OFIS øker fra 30 til 60 kalenderdager.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil bli gjennomført i en ny midlertidig forskrift om særskilte unntak fra visse regler om kontroll av produksjonen av økologiske produkter på grunn av COVID-19 pandemien.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av særskilte midlertidige unntak fra visse regler som gjøres ved forordning (EU) 2020/XX vurderes ikke til å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Det vurderes som nødvendig å gjennomføre midlertidige unntak for visse bestemmelser som omhandler kontroll av økologisk produksjon på grunn av COVID-19 pandemien. Dette omhandler særlig bestemmelser om unntak om krav til årlig fysiske kontroll av økologiske virksomheter, reduserte minimumskrav om gjennomføring av tilleggskontroll, uanmeldte kontroller og prøvetaking. Videre vurderes det også nødvendig med unntak om krav til originale importsertifikater ved import av økologiske produkter fra tredjeland. Dette er med bakgrunn i nasjonale restriksjoner for blant annet reise og fysisk nærhet for å ivareta smittehensyn på grunn av COVID-19 pandemien.

Sakkyndige instansers merknader
Da det haster å innlemme rettsakten som gjelder nødvendige tiltak på grunn av COVID-19 pandemien skal den innlemmes ved skriftlig prosedyre i EØS-komiteen. EØS-notatet tas også kun opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Det foreligger ikke et endelig regelverksutkast, men utkastet som foreligger vurderes til å være tilnærmet endelig. Mattilsynet anser regelverksutkastet som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU. Det skal mest sannsynlig gjennomføres en avstemming ved skriftlig prosedyre.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.06.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.07.2020
Anvendelsesdato i EU
01.03.2020
Opphører å gjelde
30.09.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet