Import fra tredjeland av visse kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer til konsum: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/175/EU av 27. mars 2014 om endring av vedtak 2007/777/EF om import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer som er fremstilt av ferskt kjøtt av tamfjørfe, herunder kjøtt fra oppdrettet og vildtlevende vilt av fjørfe

Commission Implementing Decision 2014/175/EU of 27 March 2014 amending Decision 2007/777/EC as regards the importation of meat products, treated stomachs, bladders and intestines prepared from fresh meat of domestic poultry, including meat of farmed and wild game birds

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.09.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.08.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjør vedtak 2007/777/EU bedre i overenstemmelse med annet regelverk på området og retter opp tidligere feilhenvisninger. Det er ingen praktiske følger av endringsvedtaket.

To ulike forordninger i EU inneholder begge helsekrav med hensyn på fugleinfluensa ved import av fjørfe. Den ene stiller kun krav til høypatogen aviær influensa (HPAI), den andre stiller krav til både høy- og lavpatogen aviær influensa (LPAI). Vedtak (EU) nr. 2014/175/EU medfører at forordningene stiller de samme kravene overfor fugleinfluensa.

rettsakten endrer også to henvisninger. (Fra direktiv 90/539/EØF til direktiv 2009/158/EU og fra vedtak 2006/696/EU til forordning (EU) nr. 798/2008.) Det legges også opp til en overgangsperiode der de gamle sertifikatene kan benyttes forutsatt at de var utstedt innen 30. juli 2014. Ettersom sertifikatene fylles ut i kommisjonens elektroniske system for helsesertifikater (TRACES) vil neppe gamle sertifikater være i bruk så lenge som overgangsperioden varer.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Rettslige konsekvenser
Implementering av regelverket får ingen praktiske konsekvenser. Vedtaket medfører at forskrift av 10.09.2009 nr. 1186 om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater må endres.

-EØS-henvisningsfeltet oppdateres.

-En utdatert nr. henvisning i artikkel 4 endres til korrekt nr. (fra forskrift 18. desember 2008 nr. 1510 til forskrift 18.desember 2008 nr 1135).

-En overgangsordning i artikkel 17 som kun var gyldig til 15. august 2013 fjernes.

-Et av helsesertifikatene i vedlegg V byttes med et nytt helsesertifikat jf vedlegg til vedtak 2014/175.

-Et helsesertifikat som kun var gyldig til 31. januar 2014 fjernes.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
27.03.2014
Anvendelsesdato i EU
18.04.2014
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.09.2014
Anvendes fra i Norge
15.09.2014