Import fra tredjeland av visse dyr og varer til konsum: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/626 av 5. mars 2019 om lister over tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre visse dyr og varer beregnet på konsum til Den europeiske union, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/759 med hensyn til disse listene

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/626 pf 5 March 2019 concerning lists of third countries or regions thereof authorised for the entry into the European Union of certain animals and goods intended for human consumption, amending Implementing Regulation (EU) 2016/759 as regards these lists

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.4.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.10.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en del av de strukturelle endringene som skjer i EUs kontrollregelverk på matområdet (næringsmidler, fôr, levende dyr, m.m). Endringene skjer pga at dagens kontrollforordning (EF) nr. 882/2004 blir erstattet av den nye kontrollforordning EU) 2017/625 den 14. desember 2019.

Rettsakten er hjemmlet i den nye kontrollforordningen og viderefører listene i forordning (EU) nr. 2006/766 over hvilke tredjestater det kan importeres levende, frosne og bearbeidede toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr, sjøsnegler og andre fiskerivarer fra. I tillegg henviser den til de forordningene som inneholder lister over tredjeland og regioner av tredjeland som det er lov til å importere enkelte dyr og varer som skal brukes til mat fra, dvs:

-ferskt kjøtt og tilberedt kjøtt fra hjortevilt

-kjøtt fra fjørfe, strutsfugler, viltfugl, tilberedt kjøtt fra fjørfe, egg og eggprodukter

-kjøtt fra haredyr (leporidae), ville landpattedyr untatt hjortevilt og haredyr (leporidae) og fra oppdrettskaniner

-kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer untatt naturtarm

-naturtarm

-rå melk, råmelk, melkeprodukter og råmelkbaserte produkter

-froskelår

-snegler

-smeltet animalsk fett og fettgrever

-gelatin og kollagen fra storfe, sau, geit, svin og hest

-råstoff til produksjon av gelatin og kollagen fra storfe, sau, geit, svin og hest

-behandlede råstoffer til produksjon av gelatin og kollagen fra storfe, sau, geit, svin og hest

-honning og andre biavlsprodukter

-høyt foredlet kondroitinsulfat, hyaluronsyre, andre hydrolyserte bruskprodukter, kitosan, glukosamin, løype, fiskelim og aminosyrer

-reptilkjøtt

-insekter

-andre animalske produkter

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten opphever forordning (EU) nr. 2006/766 som er implementert i forskrift 16. april 2010 nr. 520 om fra hvilke tredjestater det kan importeres muslinger og fiskerivarer.

Når rettsakten er godkjent i EØS-komiteen vil den tas inn i en ny norsk forskrift og forskrift 16. april 2010 nr. 520 om fra hvilke tredjestater det kan importeres muslinger og fiskerivarer oppheves.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes til å ikke medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller befolkningen ettersom den viderefører dagens ordning med kontroll, satt i en ny rettsakt.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsaken innfører ikke nye krav til import fra tredjeland men viderefører og samler eksisterende lister over hvilke tredjestater og regioner av tredjestater som Unionen kan importere enkelte dyr og varer som kan brukes til mat. Mattilsynet anser derfor rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsaken ble vedtatt i EU 5. mars 2019.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.03.2019
Anvendelsesdato i EU
14.12.2019

EØS



EFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
25.10.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
07.02.2020
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av forordning (EU) 2017/625) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.03.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.03.2020

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.02.2020
Anvendes fra i Norge
07.04.2020

Lovdata Pro



Lovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0626
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro