Import fra Canada, Sveits og Sør-Korea av snegler, gelatin, kollagen og insekter til konsum

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1981 av 28. november 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/626 med hensyn til listen over tredjeland og regioner godkjent for innførsel til Den europeiske union av snegler, gelatin, kollagen og insekter til konsum

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1981 of 28 November 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2019/626 as regards lists of third countries and regions thereof authorised for entry into the European Union of snails, gelatine and collagen, and insects intended for human consumption

Siste nytt

EØS-komitebeslutning trer i kraft 7.3.2020 som følge av ratifisering av Norge 6.3.2020 av tilknyttet regelverk (kontrollforordningen)

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.12.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjennomfører mindre endringer i artiklene 2, 12, 14, og 20 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/626, som trer i kraft i EU den 14. desember 2019, angående tredjeland eller regioner i tredjeland godkjent for import til EU. Endringene gjelder for noen varer av animalsk opprinnelse, nærmere bestemt snegler, gelatin og kollagen og insekter ment for konsum av mennesker. De foreslåtte endringene vil ikke medføre noen endring fra dagens praksis, men gjennomføres for at rettstilstanden for de aktuelle produktene ikke skal endres etter innføring av nytt kontrollregelverk (EU) 2017/625.

• For snegler gjøres det endringer i to bestemmelser i (EU) 2019/626. I artikkel 2 punkt (17) defineres det hvilke snegler som faller inn under definisjonen snegler i forordningen og som dermed kan importeres fra godkjente tredjeland. I den opprinnelige bestemmelsen ble det for definisjonen av snegler vist til (EF) Nr. 853/2004, vedlegg I, punkt 6.2. Denne definisjonen har utilsiktet snevret inn de typene snegler det skal være anledning til å importere fra godkjente tredjeland. For å rette opp dette og innføre den praksis som har vært gjeldende tidligere er det i artikkel 2, punkt (17) gjort en tilføyelse for andre sneglearter tilhørende familiene Helicidae, Hygromiidae og Sphincterochilidae, ment for konsum av mennesker, slik at disse også er omfattet av sneglebegrepet og dermed også vil være godkjent for import fra godkjente tredjeland. I den opprinelige artikkel 12 ble det slått fast at snegler for å kunne importeres fra tredjeland måtte være behandlet i overensstemmelse med reglene i animaliehygieneforordningen (EF) Nr. 853/2004, vedlegg III, del XI. I den nye artikkel 12 er henvisningen til animaliehygieneforordningen fjernet slik at det kun fremkommer at snegler ment for konsum av mennesker kun kan importeres fra tredjeland eller regioner i tredjeland som fremkommer av vedlegg III til forordningen. Henvisningen til animaliehygieneforordningen anses som overflødig da dette regelverket skal være fulgt for all produksjon av matvarer til mennesker som har animalsk opprinnelse. Dette gjelder også for varer importert fra tredjeland da slik overholdelse vil være en forutsetning for at tredjelandet skal bli godkjent for import.

• For gelatin og kollagen fra hov- og klovdyr og fjærkre gjøres det endringer i forordning (EU) 2019/626 artikkel 14, nummer 1. og 2. Bakgrunnen for endringen er at når det nye regelverket angående tredjelandslister for import av gelatin og kollagen i artikkel 14 ble laget, ble dette utilsiktet endret. Regelene i den opprinnelige artikkel 14 nr. 1. og 2. innebærer at tredjeland det skal kunne importeres gelatin og kollagen fra også må være godkjent for import av ferskt kjøtt fra den samme aktuelle dyrearten. En slik regel ville medført en endring av tidligere praksis og ført til at tredjeland og områder i tredjeland som var godkjente for import til EU av gelatin og kollagen ikke lenger ville være det. Det ble vurdert at dette ikke var hverken ønskelig eller nødvendig utifra dyrehelsehensyn. Det er en forutsetning for at tredjelandene skal godkjennes for import at disse gir tilstrekkelige garantier for at det gjennomføres tilstrtekkelige kontroller med produksjonen. For hov- og klovdyr fremkommer det av artikkel 14 nr. 1 at listen over de godkjente tredjelandene fremkommer av forordning (EU) Nr. 206/2010, vedlegg II, del 1, kolonne 1, i tillegg til de fire landene som fremkommer direkte av bestemmelsen. For fjærkre fremkommer det av artikkel 14 nr. 2 at listen over de godkjente tredjelandene fremkommer av forordning (EF) Nr. 798/2008, vedlegg I, del 1 kolonne 1, i tillegg til det landet som fremkommer direkte av bestemmelsen.

• For insekter ment for konsum av mennesker gjøres det endringer i artikkel 20. I den opprinnelig vedtatte artikkel 20 vises det til at det av forordning (EU) 2017/2470 skal fremkomme lister over tredjeland eller regioner i disse som er godkjent for import av insekter. Av begrunnelsen for endringen fremkommer det at det ikke fremkommer noen slik liste i forordning (EU) 2017/2470. Bestemmelsen i sin opprinnelige form ga dermed ingen mening. Artikkel 20 er dermed formulert på nytt og henviser nå til liste i vedlegg IIIa til forordningen for listen over tredjeland som er godkjente for import til EU av insekter ment for konsum av mennesker. De tredjelandene som pt. er godkjent for import og som fremkommer av listen i vedlegg IIIa er Canada, Sveits og Sør Korea.

• I rettsakten opplyses det også om at vedleggene til forordning (EU) 2019/626 er oppdatert i tråd med vedleggene til denne forordningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 2019/626 er ikke implementert i norsk rett enda de ovenfor beskrevne endringer vil tas med og implementeres i de nye norske regelverkene på området.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes til å ikke medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller befolkningen ettersom den viderefører dagens ordning med kontroll.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten/forslaget er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet deltar. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten innfører ikke nye krav til import fra tredjeland, rettsakten oppklarer uklarheter knyttet til import fra tredjeland av visse varer av animalsk opprinnelse samtidig som den sørger for at tidligere praksis kan fortsette. Mattilsynet anser derfor rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 28. november 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.10.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.11.2019
Anvendelsesdato i EU
14.12.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.11.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
07.02.2020
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av forordning (EU) 2017/625) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.03.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.03.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1981
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro