Import av visse produkter av animalsk opphav: oppheving av lister over godkjente foretak i tredjeland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/160/EU av 20. mars 2014 om oppheving av lister over virksomheter i tredjestater fra hvilke medlemsstatene tillater import av visse produkter av animalsk opprinnelse vedtatt på grunnlag av rådsbeslutning 95/408/EF

Commission Implementing Decision 2014/160/EU of 20 March 2014 repealing lists of third country establishments from which Member States authorise imports of certain products of animal origin adopted on the basis of Council Decision 95/408/EC

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.11.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder oppheving av 41 kommisjonsbeslutninger fra årene 1988-2004. Innholdet i de 41 kommisjonsbeslutningene er lister over virksomheter i tredjestater, og hvilke animalske produkter fra disse virksomhetene som er godkjente for import til EU. Kommisjonsbeslutningene er vedtatt på grunnlag av rådsbeslutning 95/408/EF, som opphørte å gjelde 1. januar 2006 da forordningene (EF) nr. 852/2004, 853/2004 og 854/2004 (hygienepakken) ble tatt i bruk i EU. Virksomhetslistene som nå oppheves ved kommisjonsbeslutning (EU) nr. 160/2014, skulle fortsette å gjelde inntil nye lister med utgangspunkt i hygienepakken ble etablert. De nye listene er nå på plass. Man har derfor nå formelt opphevet de 41 tidligere kommisjonsbeslutningene. Formålet med beslutning 2014/160/EU er å klargjøre og oppdatere EU-regelverket.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen, privatpersoner eller Mattilsynet. Den klargjør og oppdaterer EU-regelverket.

Mattilsynet har bedt Helse- og omsorgsdepartementet om unntak fra høring, med hjemmel i forvaltningsloven § 37 og utredningsinstruksen pkt. 5.4 bokstav c, fordi rettsakten ikke tilfører ny lovtekst, men fjerner rettsakter som ikke lenger er gjeldende. Eventuelt informasjonsbehov hos offentlige myndigheter og næringen om oppdateringen av regelverket, vil enkelt kunne løses med en mail og nyhetsmelding etter fastsettelsen av den norske endringsforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon og spesialutvalget for næringsmidler, der berørte departementer er representert. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten klargjør og oppdaterer EUs regelverk. Rettsakten anses akseptabel og EØS-relevant.

Rettsakten er vedtatt i EU, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
20.03.2014
Anvendelsesdato i EU
11.04.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 11, 22.2.2018, p. 10-14
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.02.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.02.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.02.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
26.02.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0160
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro