Import av visse levende hovdyr og av kjøtt fra disse

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/752/EF av 27. juni 2008 som endrer vedlegg I og II til rådsvedtak 79/542/EØF angående krav til sertifikater til bruk ved import til Fellesskapet av visse levende hovdyr og ferskt kjøtt fra disse

Commission Decision 2008/752/EC of 27 June 2008 amending Annexes I and II to Council Decision 79/542/EEC as regards certification requirements for imports into the Community of certain live ungulate animals and their fresh meat

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.03.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre (uten vedtak i EØS-komiteen)

Bakgrunn (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) I del 1 i bilag I og II til Rådets beslutning 79/542/EØF af 21. december 1976 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande og om dyre- og folkesundhedsbetingelser og udstedelse af veterinærcertifikat ved import til EF af levende dyr og fersk kød er der opstillet en liste over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt for medlemsstaterne at importere visse levende dyr og fersk kød af disse.

(2) I henhold til beslutning 79/542/EØF skal import af de pågældende dyr og det pågældende kød opfylde kravene i de relevante standardveterinærcertifikater, der er fastsat i bilagene til nævnte beslutning. Standardveterinærcertifikaterne for dyr er fastsat i del 2 i bilag I til beslutning 79/542/ EØF, og standardcertifikaterne for kød er fastsat i del 2 i bilag II.

(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/ 2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum og gennemførelsesbestemmelserne til disse forordninger finder nu anvendelse, og det er derfor nødvendigt at ændre og opdatere Fællesskabets sundhedsmæssige betingelser og certifikatkrav vedrørende import til Fællesskabet af fersk kød af tamhovdyr (kvæg, svin, får og geder samt tamdyr af hestefamilien), af andre opdrættede landpattedyr end tamhovdyr og af vildtlevende hovdyr.

(4) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1688/2005 af 14. oktober 2005 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår særlige garantier vedrørende salmonella for sendinger til Finland og Sverige af visse typer kød og æg er der fastsat prøveudtagningsregler for kød fra kvæg og svin, herunder hakket kød, bestemt til Finland og Sverige.

(5) Standardveterinærcertifikaterne »BOV« og »POR«, der er fastsat i del 2 i bilag II til beslutning 79/542/EØF, bør ændres, så det fremgår af folkesundhedserklæringerne i certifikaterne, at sendinger af kød, der er omfattet af de pågældende certifikater, opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1688/2005.

(6) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer er fastsat de mikrobiologiske kriterier for visse mikroorganismer og de gennemførelsesbestemmelser, som fødevarevirksomhedslederne skal opfylde, når de gennemfører de almindelige og særlige hygiejnebestemmelser, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 852/2004. I forordning (EF) nr. 2073/2005 er det endvidere fastsat, at fødevarevirksomhedslederne skal sikre, at fødevarerne opfylder de relevante mikrobiologiske kriterier, der er fastsat i samme forordning.

(7) Standardveterinærcertifikaterne »BOV«, »POR«, »OVI«, »EQU«, »RUF«, »RUW«, »SUF«, »SUW« og »EQW«, der er fastsat i del 2 i bilag II til beslutning 79/542/EØF, bør ændres, så det fremgår af folkesundhedserklæringerne i certifikaterne, at sendinger af kød og hakket kød, der er omfattet af de pågældende certifikater, opfylder kravene i forordning (EF) nr. 2073/2005.

(8) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2075/2005 af 5. december 2005 om særlige bestemmelser om offentlig kontrol af trikiner i kød er der fastsat særlige bestemmelser om offentlig kontrol af trikiner i kød. Standardveterinærcertifikaterne »POR«, »EQU«, »SUF«, »SUW« og »EQW«, der er fastsat i del 2 i bilag II til beslutning 79/542/EØF, bør ændres, så det fremgår af folkesundhedserklæringerne i certifikaterne, at sendinger af kød, der er omfattet af de pågældende certifikater, opfylder kravene i forordning (EF) nr. 2075/2005.

(9) I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier må specificeret risikomateriale ikke importeres til Fællesskabet.

(10) I bilag IX til forordning (EF) nr. 999/2001 er der fastsat bestemmelser vedrørende overførbare spongiforme encephalopatier (TSE) om import til Fællesskabet af levende dyr, embryoner, æg og animalske produkter på grundlag af klassificeringen af landenes risiko for bovin spongiform encephalopati (BSE). Af hensyn til klarheden og sammenhængen i fællesskabslovgivningen bør de TSE-relaterede importkrav, der er fastsat i nævnte forordning, medtages i standardveterinærcertifikaterne vedrørende levende kvæg og fersk okse-, fåre- og gedekød. Standardveterinærcertifikaterne »BOV-X« og »BOV-Y«, der er fastsat i del 2 i bilag I til beslutning 79/542/EØF, og standardcertifikaterne »BOV« og »OVI«, der er fastsat i del 2 i bilag II i samme beslutning, bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(11) Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/ EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 finder nu anvendelse, og det er derfor nødvendigt at ajourføre dyretransporterklæringen i certifikaterne til brug ved import af levende dyr.

(12) Traces er et integreret veterinærinformationssystem, der blev indført ved Kommissionens beslutning 2004/292/EF af 30. marts 2004 om anvendelse af Traces-systemet og om ændring af beslutning 92/486/EØF. Det kombinerer og erstatter funktionerne i Animo- og Shift-systemerne. Standardisering af anvendelsen af sundhedscertifikater er desuden afgørende for en effektiv edb-behandling af certifikaterne i Traces-systemet.

(13) I henhold til Kommissionens beslutning 2007/240/EF af 16. april 2007 om nye veterinærcertifikater for levende dyr, sæd, embryoner, æg og animalske produkter, der føres ind i Fællesskabet, i henhold til beslutning 79/542/EØF, 92/260/EØF, 93/195/EØF, 93/196/EØF, 93/197/EØF, 95/328/EF, 96/333/EF, 96/539/EF, 96/540/EF, 2000/572/EF, 2000/585/EF, 2000/666/EF, 2002/613/EF, 2003/56/EF, 2003/779/EF, 2003/804/EF, 2003/858/EF, 2003/863/EF, 2003/881/EF, 2004/407/EF, 2004/438/EF, 2004/595/EF, 2004/639/EF og 2006/168/EF skal de forskellige sundhedscertifikater, der kræves i forbindelse med import til Fællesskabet, udformes på grundlag af de harmoniserede standardcertifikater, der er angivet i bilag I til nævnte beslutning.

(14) Formatet på alle de standardcertifikater, der er fastsat i beslutning 79/542/EØF, bør derfor ændres for at sikre, at de er kompatible med Traces.

(15) For at sikre sammenhæng mellem standardcertifikaterne for kvæg og for andre drøvtyggere er det nødvendigt at indsætte et nyt afsnit og en fodnote om bluetongue i standardcertifikatet »RUM«, der er fastsat i del 2 i bilag I til beslutning 79/542/EØF. Af hensyn til klarheden bør der desuden indsættes to nye fodnotehenvisninger vedrørende bluetongue i standardcertifikaterne »BOV-X« og »OVI-X«, der ligeledes er fastsat i del 2 i nævnte bilag.

(16) Ved Kommissionens beslutning 2006/854/EF af 26. juli 2006 om godkendelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af ændringer af bilag V og VIII til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og New Zealand om sundhedsforanstaltninger i samhandelen med levende dyr og animalske produkter blev New Zealand anerkendt som fri for Brucella abortus og Brucella melitensis i afsnit 5, punkt 29, i bilag V. Der bør tages hensyn til denne anerkendelse i oplysningerne vedrørende New Zealand i del 1 i bilag I til beslutning 79/542/EØF.

(17) For at undgå handelsforstyrrelser bør det i tre måneder tillades at anvende certifikater udstedt i henhold til beslutning 79/542/EF før de ændringer, der indføres ved nærværende beslutning.

(18) Beslutning 79/542/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(19) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
27.06.2008
Anvendelsesdato i EU
01.07.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.12.2008
Anvendes fra i Norge
04.12.2008