Import av visse hov- og klovdyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/384 av 2. mars 2017 om endring av vedlegg I og II til forordning (EU) nr. 206/2010 når det gjelder helsesertifikatmodellene BOV-X, OVI-X, OVI-Y og RUM og listene over tredjestater og områder og deler herav hvorfra innførsel til Unionen av visse hov- og klovdyr og ferskt kjøtt er tillatt

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/384 of 2 March 2017 amending Annexes I and II to Regulation (EU) No 206/2010 as regards the models of veterinary certificates BOV-X, OVI-X, OVI-Y and RUM and the lists of third countries, territories or parts thereof from which the introduction into the Union of certain ungulates and of fresh meat is authorised

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 28.3.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.3.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EU) nr. 206/2010. Forordningen fastsetter lister over tredjestater og områder og deler av disse som det er tillatt å importere visse dyr og ferskt kjøtt fra, samt krav til helsesertifikatene som skal følge med forsendelsene. Nærmere bestemt er det del 1 og del 2 i vedlegg I og del 1 i vedlegg II til forordningen som blir endret.

Vedlegg I del 1 er en liste som viser hvilke tredjestater og områder det er tillatt å importere hov- og klovdyr fra, hvilket helsesertifikat som skal følge med dyrene og om det gjelder tilleggsgarantier eller særskilte betingelser for importen. Del 2 inneholder modeller for de ulike helsesertifikatene som skal følge med dyrene avhengig blant annet av hvilken dyreart det er snakk om. Endringene innebærer at:

• Bangladesh blir fjernet fra lista over tredjestater det er tillatt å importere fra.

• Canada blir anerkjent som sesongmessig fritt for virussykdommen blåtunge mellom 1. november og 15. mai og det åpnes for import av storfe, sauer, geiter og visse andre hov- og klovdyr fra hele landet. I helsesertifikatene som skal følge med slike dyr (BOV-X,OVI-X, OVI-Y og RUM) blir det lagt til rette for å kunne attestere for at dyrene kommer fra et område som er sesongmessig fritt for blåtunge. Det blir innført krav om slik attestasjon i sertifikater for dyr fra Canada.

• Feil henvisninger til punkter i helsesertifikatene BOV-X,OVI-X og RUM i tilleggsgaranti "A" blir rettet

• Foreldet attestasjon for skrapesjuke i helsesertifikatet OVI-Y blir oppdatert for å samsvare med dagens krav.

Vedlegg II del 1 er en liste som viser hvilke tredjestater og områder av disse som det er tillatt å importere eller transittere ferskt kjøtt av hov- og klovdyr fra. Endringene innebærer at:

• Det blir tillatt å transittere ferskt storfekjøtt fra Bosnia og Herzegovina via Bulgaria til Tyrkia.

• Det blir tillatt å importere ferskt storfekjøtt fra Makedonia.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten har konsevenser for norske importører i den forstand at markedet for storfe, sauer, geiter og visse andre hov- og klovdyr, samt ferskt storfekjøtt, blir større. Husdyrnæringen i Norge har imidlertid et restriktivt syn på import av levende dyr. Derfor er det lite trolig at rettsakten fører til økt import av levende dyr. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det verken er importert storfe, sauer eller geiter til Norge fra Canada de siste to årene. Hvorvidt det er aktuelt for noen å importere storfekjøtt fra Makedonia er uvisst.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Muligheten til å importere dyr fra Bangladesh gjaldt kun til 17. august 2015 (elefanter til et godkjent anlegg på Kypros). At Bangladesh fjernes fra lista over land det er tillatt å importere hov- og klovdyr fra er ingen materiell endring, men kun rydding som gjør regelverket klarere. Det samme er retting av feilhenvisningene i tilleggsgaranti "A" og oppdateringen av skrapesjukekravene i helsesertifikatet OVI-Y.

Helsesertifikatene for storfe, sauer, geiter og visse andre hov- og klovdyr (BOV-X,OVI-X, OVI-Y og RUM) skal inneholde attestasjon med hensyn på blåtunge. Etter forekomst av sykdommen har det kun vært tillatt å importere slike dyr fra en bestemt del av Canada. Canada har nå bedt om at hele landet blir anerkjent som sesongmessig fritt for blåtunge og har lagt fram informasjon som viser at værforholdene i landet i perioden mellom 1. november og 15. mai er slik at det ikke finnes sviknott (Culicoides) som kan overføre sykdommen. Informasjonen fra Canada er i samsvar med Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) sin standard for å bevise sesongmessig frihet for blåtunge og likeverdig med kravene for forflytning av mottakelige dyr innenfor EØS. Canada bør derfor anerkjennes som sesongmessig fritt for blåtunge i perioden mellom 1. november og 15. mai. Tatt i betraktning at hele landet får denne statusen, bør det ikke lenger skilles mellom hvilke deler av landet dyrene kommer fra. For øvrig bør det i helsesertifikatene legges til rette for å kunne attestere for at dyrene kommer fra et område som er sesongmessig fritt for blåtunge.

Bosnia og Herzegovina har bedt om tillatelse til å transittere ferskt storfekjøtt gjennom Bulgaria til Tyrkia. Da Bosnia og Herzegovina er anerkjent av OIE som et land fritt for munn- og klauvsjuke uten vaksinasjon bør dette kunne tillates. Endringen har for øvrig ingen praktisk betydning for Norge.

Det er per i dag tillatt å importere ferskt kjøtt fra sauer, geiter og tamme enhovede dyr fra Makedonia. Landet ønsker nå at det i tillegg skal åpnes for import av ferskt storfekjøtt. Makedonia har allerede dokumentert en dyrehelsestatus som tilsier at dette kan tillates.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er votert i favør på møte i EUs faste komité for planter dyr, næringsmidler og fôr, Seksjon Importkontroll, 17.-18.- januar 2017. Rettsakten er publisert i Official Journal den 7. mars 2017. Rettsakten er gjennomført ved endring av forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr den 13. mars 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.01.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
02.03.2017
Anvendelsesdato i EU
27.03.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.03.2017
Anvendes fra i Norge
27.03.2017