Import av storefesæd: endringsbestemmelser angående blåtunge og Simbuvirus

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/415/EU av 18. juli 2012 om endring av gjennomføringsbeslutning 2011/630/EU når det gjelder dyrehelsemessige krav vedrørende blåtunge og Simbu-virus

Commission Implementing Decision 2012/415/EU of 18 July 2012 amending Implementing Decision 2011/630/EU as regards animal health requirements relating to bluetongue and Simbu viruses

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 13.2.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.2.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjør endringer i kommisjonsvedtak 2011/630/EU som fastsetter bestemmelser ved import av oksesæd til EØS. Bakgrunnen er endringer i den internasjonale dyrehelsekodeksen fra Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) om tiltak mot spredning av blåtunge. OIE anbefaler en rekke nye, risikoreduserende tiltak for å bl.a. hindre at donordyret blir utsatt for vektorer for blåtunge. Imidlertid gis det ikke lenger anbefaling om rutinemessig overvåkning av drøvtyggere for antistoffer mot Simbuvirus, primært Akabane- og Ainovirus. EU har lagt OIEs anbefalinger til grunn for endringer i de helsesertifikater som skal følge med ved import av oksesæd fra tredjeland. Rettsakten gjør også en endring i listen over tredjeland det kan importeres oksesæd fra ved at Canada ikke lenger er oppdelt i ulike områder og at punkt om tilleggsgarantier endres i samsvar med endringen i selve sertifikatet.

Rettsakten trer i kraft fra 1. januar 2013, men det er samtidig gitt bestemmelser om overgangsordninger for bruk av gjeldende sertifikater fram til 30. juni 2013.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i forskrift 6. juni 2010 nr. 1242 om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, lagring, import og eksport av oksesæd.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 19. desember 2012 om endring i forskrift 6. juni 2003 nr. 1242 om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, lagring, import og eksport av oksesæd. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.07.2012
Anvendelsesdato i EU
01.01.2013
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2012
Anvendes fra i Norge
01.01.2013